OptiRec – Optimální způsob rekonstrukce vozovky

Václav Snížek

ABSTRAKT    

Důležitým aspektem zachování dlouhodobé ekologické stability v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací je minimalizace uhlíkové stopy a emisí znečišťujících ovzduší. Několik výpočetních softwarů je v Evropě již dostupných, další se v rámci projektu ERA-Net – CEREAL vyvíjí. Jeho cílem je vytvořit jednotný evropský harmonizovaný nástroj. V souvislosti se zpřísňováním emisních standardů v Evropské unii se rovněž uhlíková stopa rekonstrukce pozemních komunikací stává důležitým tématem. V rámci projektu COREPASOL bude vytvořen nástroj umožňující analýzu životního cyklu pozemní komunikace, uhlíkové stopy a emisí znečišťujících ovzduší, a to primárně pro technologie rekonstrukce vozovky recyklací za studena. V této souvislosti budou stanoveny i přibližné náklady životního cyklu včetně dopadu jednotlivých technologií na životní prostředí. Analyzovány budou varianty recyklace vozovek za studena i za tepla, včetně dopadu různých generací strojů (resp. motorů), používaných k těmto metodám. Nový nástroj pro hodnocení variant recyklačních technologií bude vyvíjen na základě předchozích zkušeností na ČVUT v Praze. Cílem nově vyvíjeného softwaru OptiRec je doporučit uživateli optimální způsob rekonstrukce vozovky.

Klíčová slova: Rekonstrukce konstrukce vozovky; Recyklace za studena a za tepla; Uhlíková stopa; Emise znečišťující ovzduší; OptiRec; OptiRoad.

OptiRec – The optimal way of road structure rehabilitation

ABSTRACT    

Important aspect of long-term eco-stability of road structures is minimizing carbon footprint and air polluting emissions of pavement rehabilitation or new constructions. Several calculators are available across Europe or are further developed within ERA-Net project CEREAL, focused on development of a harmonized European tool. Carbon footprint of road maintenance becomes an important issue. Life Cycle Analysis, Carbon and Air pollutant emissions calculation for cold-in-situ-recycling of roads including approximate life cycle costing will be carried out within the COREPASOL project to evaluate their impact on environment in comparison to state of the art procedures. On the top of mentioned several variants of cold or hot pavement recycling, also impact of different generation of machinery used for these techniques is analyzed. A new calculation tool will be developed based of previous activities done at Czech Technical University in Prague for assessment of different recycling techniques. The newly designed software OptiRec is designed to find the optimal way of road structure rehabilitation.

Key words:    Road structure rehabilitation; Cold and hot pavement recycling; Carbon footprint; Air polluting emissions; OptiRec; OptiRoad

JEL classification:  R42

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Václav Snížek, Ing.

Adresa:                                                                   Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo:                                                     +420 724 923 473

E-mailová adresa:                                                vaclav.snizek@fsv.cvut.cz

Školitel :                                                                  Daniel Macek, Doc., Ing., Ph.D.

Školící pracoviště:                                               FSV ČVUT, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace