Program Zelená úsporám a její dopad na města zapojená do iniciativy Paktu starostů a primátorů

Ing. Michal Rohlena

ABSTRAKT    

Program Zelená úsporám byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v roce 2009 a je zaměřen na podporu investic v oblasti úspor energií rekonstruovaných a nových budov. Klade si tedy podobné cíle jako iniciativa Evropské komise – Pakt starostů a primátorů. Pro česká města zapojená do této iniciativy je program Zelená úsporám vhodný zdroj financování úsporných opatření na budovách. Na základě dat o čerpání finančních prostředků v letech 2009 až 2012 lze provést analýzu dopadu na plnění cílů úsporných opatření měst zapojených do iniciativy Paktu starostů a primátorů. Tato analýza je vhodná i s ohledem na startující program Zelená úsporám II a jeho další využití v plánování úsporných opatření na území měst.

Klíčová slova:                 Program Zelená úsporám, Pakt starostů a primátorů, CO2, Náklady, Obnovitelné zdroje energií, Spotřeba energií,

 

The Green Savings programme and its impact on the cities involved in the initiative Covenant of Mayors

ABSTRACT

Green Savings programme was announced by the Ministry of Environment in 2009 and is aimed at supporting investments in energy savings in reconstructions and new buildings. It has similar targets as an initiative of the European Commission - the Covenant of Mayors. The Czech city involved in this initiative is Green Savings program suitable source of financing saving measures in buildings. Based on data on the utilization financial resources in the years 2009-2012 is to analyse the impact on the objectives saving measures cities involved in the initiative Covenant of Mayors. This analysis is appropriate with regard to starting Green Savings programme II and its further use in planning saving measures in urban areas.

Klíčová slova:                  The Green saving programme, Covenant of mayors, CO2, Cost, Renewable energy, Energy consumption,

 

JEL classification: R11, R28, H72

 

Ing. Michal Rohlena

Nádražní 1500

549 01, Nové Město nad Metují

Tel.: 607 170 302

michal.rohlena@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace