Využití certifikačních systémů v oblasti veřejných zakázek

Marie Franková

 

ABSTRAKT    

Oblast veřejných zakázek je problematickým tématem. Uvažuje se o tom, zda je jejich zadávání, výběrové řízení a konečný výběr dodavatele vždy správný bez vedlejších prospěchů pro některou ze zainteresovaných stran. Novela zákona o veřejných zakázkách platící od dubna 2012 měla tyto nesrovnalosti trochu zmírnit. I přesto je stále běžné, že vítězí nízká cena nad kvalitou nebo v nejhorším případě nízká kvalita a vysoká cena.  K zamyšlení je, zda se dá pomocí certifikačních systémů problém veřejných zakázek optimalizovat. A to nejen veřejné zakázky na novostavby, ale také stávající budovy státní správy, které začínají pomalu chátrat. Certifikace umožňuje sledování všech kritérií, která jsou pro splnění nároků udržitelného rozvoje a výstavby úsporných budov důležitá. Veřejný investor by měl mít zájem především o kvalitní a levnou stavbu, která splní svůj účel a zároveň bude zajišťovat předpoklad zdravého a příjemného prostředí.

Klíčová slova:                 veřejné zakázky, certifikační systémy, optimalizace

 

The use of certification systems in public procurement

ABSTRACT    

Public procurement is a Problematic issue. We are considering whether their procurement, selection and final selection of suppliers is always the right side without the benefit of any of the parties involved. Amendment to the Act Government Procurement paying by April 2012 had little to decrease these discrepancies. Even though it is still common that wins the low price over quality or in the worst case, low quality and high price. Food for thought is whether you can use certification systems to optimization public procurement problems. And not only procurement for new buildings, but also the existing government buildings, which are slowly decay. Certification allows monitoring all of the criteria which are importatnt to fulfil demands of sustainable development and construction of efficient buildings. Public investor should be interested primarily in high-quality, cost-effective structure that fulfills its purpose and will also ensure the assumption healthy and pleasant environment.

Key words:               public procurement, certification systems, optimization

 

 

JEL classification:  

H - Public Economics

H5 - National Government Expenditures and Related Policies

H57 - Procurement 


Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

Q0 - General

Q01 - Sustainable Development

 

R - Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

R5 - Regional Government Analysis

R53 - Public Investment and Capital Stock 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Marie Franková

Adresa: Kpt. Jaroše 32/8, 434 01 Most

Telefonní číslo: 608 003 678

E-mailová adresa: marie.frankova@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace