Exportní financování jako klíčový faktor v mezinárodním stavebnictví

Jan Pícha

ABSTRAKT    

            Situace ve stavebnictví v České republice, stejně jako v dalších evropských zemích, je silně ovlivněna současnými ekonomickými podmínkami a důsledky evropské dluhové krize. Odkládání investic a zavádění úsporných opatření má negativní dopad na celkovou stavební produkci, některé západní země již navíc dosáhly uspokojivého stavu veřejné infrastruktury se snižujícím potenciálem pro další růst.

            Ekonomiky východních zemí však nadále zůstávají podinvestovány, zejména výstavba veřejné infrastruktury tak představuje velký potenciál pro zkušené české stavební firmy, které drží potřebné know-how a technologie. Aby tyto společnosti uspěly v mezinárodním konkurenčním prostředí, jsou exportéři nuceni přicházet s řešeními šitými na míru s vysokou přidanou hodnotou. Dodání projektů a stavebních celků včetně projektového financování se ukazuje jako klíčový faktor úspěchu v mezinárodních tendrech. Díky vládnímu programu na podporu a financování exportu, je zde několik domácích firem, které působí na východních trzích a úspěšně si počínají ve vysoce konkurenčním mezinárodním prostředí. Cílem této práce je vyvinout tzv. best practice’’ model exportního financování v mezinárodním stavebnictví.

 

Klíčová slova:                 Stavebnictví, Exportní financování; Konkurenční výhoda; Strategie; Mezinárodní stavebnictví

JEL klasifikace:      L190

         Export financing as a key driver in international construction

ABSTRACT

            Construction market situation in the Czech Republic, as well as in other European countries, is strongly affected by current economic conditions and consequences of European debt crises. Limited investments and cost cutting tendencies have a negative impact on overall production of domestic construction; moreover some of the western countries have already reached high infrastructure development level with lowering potential for further growth.

            The markets of eastern Europe are suffering from neglected public infrastructure and represent a huge potential for experienced Czech firms which are possessing necessary know how and technologies. In order to withstand the pressure resulting from increasing market competition, exporting firms are forced to come out with tailor made solutions with high value-added. Delivering project construction together with secured project financing proved to be a key success factor in international tenders. Due to the government export financing program, there are several firms which have been active in these prospective eastern markets and succeeded at highly competitive international bids. The aim of this research is to work out a best practice model of export financing in international construction. As a research methodology case study method was selected.

 

Key words:   Export financing; Competitive advantage; Strategy; International construction

JEL classification:  L190

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Jan Pícha, MBA

Adresa: Dany Medřícké 1011, Velké Přílepy

Telefonní číslo: +42 0 606 469 760

E-mailová adresa: honza.picha@seznam.cz

Školitel : Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Školící pracoviště:FSV Čvut, k126