Rozhodování o volbě technologie pro výstavbu inženýrských sítí pomocí multikriteriálního hodnocení

Lucie Nenadálová

ABSTRAKT    

Výstavbu a obnovu inženýrských sítí je možné provádět klasickým způsobem výstavby nebo pomocí bezvýkopových technologií. Prováděcí firmy převážně nabízejí pouze jednu nebo několik málo variant bezvýkopových technologií z velké škály existujících, reálně použitelných bezvýkopových technologií. Svou bezvýkopovou variantu prezentují jako optimální a jediné možné řešení. Dosud chybí investorům a veřejnosti porovnání různých variant bezvýkopových technologií z technicko – ekonomicko - environmentálního hlediska. Článek popisuje rozhodování o způsobu výstavby inženýrských sítí s využitím multikriteriálního hodnocení.

Klíčová slova:                 multikriteriální hodnocení; rozhodování; bezvýkopové technologie.

Decision making process for selecting the most appropriate technology for the construction of utilities using multi-criteria assessment

ABSTRACT    

The construction and restoration of utilities is possible to build by conventional technology for installation (open cut method) or by trenchless technology.Utility companies offer only one trenchless technology from the wide range of trenchless technologies, its present as optimal and one possible solution. If the decision-making process includes environmental, technical and economic criteria, the advantages of particular technologies when compared to traditional utility installation methods, or their mutual comparison, are not yet known. The article describes decision making process for selecting the most appropriate technology for the construction of utilities using multi – criteria assessment.

Key words:    Multi – criteria assessment, Decision making process; Trenchless technology

JEL classification: Q56

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Lucie Nenadálová Ing. Bc.

Adresa: FSv, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29

Telefonní číslo: +420 777316294

E-mailová adresa: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz

Školitel:doc. ing. Petr Šrytr, CSc.

Školící pracoviště:K122

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace