Strategie Evropa 2020 a stavebnictví

Ing. Michal Kotrč

ABSTRAKT    

V posledních několika letech se Evropa, potažmo i celý svět potýká s problémy, které denně zaplňují zpravodajství. Nejedná se pouze o stagnující ekonomiku v Evropské unii, ale také o celkové změny chování počasí. Za připomenutí stojí každoročně se opakující povodně ve střední Evropě či naopak požáry v jižní Evropě, hurikány v Severní Americe nebo například zemětřesení ve východní Asii. To vše má navazující důsledky, které ovlivňují životy mnoha lidí. Zde se nebavíme pouze o poničených domech a infrastruktuře, ale i o katastrofách globálního charakteru jako byla například jaderná elektrárna Fukušima. 

 

Na evropské politické scéně se tak neustále diskutují témata oživení ekonomiky, pomoci jižním státům, snižování energetické náročnosti, snižování emisí CO2, využívání obnovitelných zdrojů a s tím související vzdělanost, zaměstnanost a inovace.

 

Faktem, který lze jen těžko ovlivnit, je, že populace na planetě přibývá a přibývat stále bude. Budou se tedy zvyšovat nároky na energie ve všech podobách. A právě tímto se mimo jiné zabývá Strategie Evropa 2020.

 

Hlavní cíle této strategie jsou:

·         Zvýšit zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva na 75 %.

·         Podporovat výzkum a vývoj 3% HDP EU.

·         Podporovat úroveň vzdělanosti obyvatelstva.

·         Využívání obnovitelných zdrojů.

·         Snižování energetické náročnosti a emisí CO2.

 

A právě zde se otvírá nový prostor pro stavebnictví. 

 

Klíčová slova:                 Energie, výstavba, ekonomika, zdroje.

 

The Europe 2020 Strategy and Construction

ABSTRACT    

In the last few years, Europe, by extension, the whole world is dealing with problems that fill the daily news. It is not only the stagnant economy in the European Union, but also the overall changes weather patterns. Noteworthy annually recurring floods in Central Europe or fires in southern Europe, hurricanes in North America, or the earthquakes in East Asia. All this has downstream consequences that affect the lives of many people. Here we are not talking only about damaged houses and infrastructure, but also about the global disasters such as the Fukushima nuclear power plant.

 

On the European political scene is constantly discuss topics of economic recovery, helping the southern states, reducing energy consumption, reducing CO2 emissions, use of renewable resources and the related education, employment and innovation.

 

The fact that it is difficult to control, is that the planet's population is growing and will grow steadily. There will be increasing demands for energy in all its forms. And this, among other things deals with the strategy Europe 2020.

 

The main objectives of this strategy are:

Increase employment of the economically active population to 75%.

• Support research and development by 3% of EU GDP.

Promote the education level of the population.

• Use of renewable energy sources.

Reducing energy consumption and CO2 emissions.

 

And here is the new space for cilvil engineering.

 

Key words:       Energy, Construction, Economy, Resources.

 

JEL classification: E2 - Macroeconomics: Consumption, Saving, Production, Employment,   and Investment

E20 - General 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Michal Kotrč

Adresa: Dolní konec 161, 763 14 Zlín

Telefonní číslo: 723108477

E-mailová adresa: michal.kotrc@smo.cz                 

Školitel : doc.Ing. Petr Dlask, Ph.D.

Školící pracoviště: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace