Prvky udržitelné architektury a jejich vliv na celoživotní náklady výstavbového projektu

Jiří Dobiáš

ABSTRAKT    

Prvky udržitelné výstavby jsou v současné době stále častěji rozebíraným pojmem. Orientace na hodnocení celoživotních nákladů výstavbových projektů spíše než na pořizovací náklady stavby se odvíjí od zvyšování provozních nákladů budov. S ubývající disponibilitou nerostných zdrojů a z toho vyplývajících zvyšujících se cen energií je nutné se zamýšlet nad ekonomickou úsporností a efektivitou nových ale i stávajících budov. V první řadě je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o snižování energetické náročnosti, ale i o kontrolu dalších faktorů, kterými stavba ovlivňuje celý ekosystém, ve kterém se nachází. Jedná se zejména o hospodaření s vodou, volba použitých materiálů, zacházení s odpady anebo struktura vnitřního prostředí budovy.

Patřičným investováním a volbou vhodných prvků udržitelné architektury pro dané místo a určené podmínky, se vytváří synergický efekt, kterým se dosáhne optimálního podílu mezi pořizovacími a provozními náklady stavebního objektu.

 

Klíčová slova:                 Udržitelnost; energie; CAPEX, OPEX

Construction components of sustainable architecture and their impact on the whole life cycle cost of a building

ABSTRACT    

Components of sustainable architecture are being recently more studied. Focus on assessing the whole life cycle cost of construction projects rather than on capital cost has been implemented due to increased cost of energies. Decreasing supplies of natural resources and their increasing costs creates incentives for finding new ways how to procure more energy efficient buildings. However, it is important to realize that more effective buildings do not influence just electricity but also other factors which are affected by the building. Those factors are primarily water management, construction materials, waste management or indoor environmental quality.

Proper investment and appropriate selection of sustainable components for particular place and particular settings create synergic effect which will balance portion of capital costs and operational cost of a building.

 

Key words:    Sustainability; Energy; CAPEX; OPEX

 

 

 

 

 

JEL classification:  

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů

Ing. Jiří Dobiáš

Adresa

Jelínkova 1652/10, Praha 8, 18200

Telefonní číslo

+420 736 766 964

E-mailová adresa

Jiri.Dobias@fsv.cvut.cz

Školitel :

Doc. Ing Václav Kučera, CSc.

Školící pracoviště:

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace