Řízení dodávek a kontraktů v stavebním projektu.

Ing. arch. Sergey Kalinichuk

ABSTRAKT    

  Řízení dodávek a kontraktů — jsou jedním z klíčových prvků při řízení projektu výstavby. Účinnost jeho realizace závisí na koordinované organizaci a provádění stavebních kontraktů. Je to smlouvy na dodávky materiálních a technických zdrojů. Stejně tak, jako, kvalitu dodávaných materiálů a zařízení. Řízení dodávek zahrnuje procesy zaměřené na získávání zboží a služeb, jež jsou nutné k dokončení projektu v rámcích smluvních závazků, od vnitřních a vnějších (ve vztahu k organizaci, která provádí projekt) dodavatelů. Stejně tak zahrnuje řešení všech odložených nebo nevyřešených otázek, týkajících se smlouvy / dodavatele. Popis procesů řízení dodávek a kontraktů, je uveden s ohledem manažera v modelu "dodávatel-manažer-spotřebitel".

 

Klíčová slova:                 řízení; dodávky; kontrakt.

 

Supply management and contract management in building project.

ABSTRACT    

  Maintenance supply management and contract management - one of the key moments in management of the building project. Efficiency of its realisation directly depends on the harmonious organisation and realisation of contracts. These are  building maintenance contracts . On the same level as quality of delivered materials and the equipment are. Maintenance supply management includes the processes directed on goods reception and services necessary for completion of a project, within the limits of Contractual Obligations, from external and internal (in relation to the organisation which carries out the project) suppliers. Also includes the decision of all postponed or not resolved questions, which connected with the given contract/supplier. The description of maintenance supply management and contract management is given by the point of view of the manager in model the "supplier-manager-consumer".

 

Key words:    management; supply; contract.

 

JEL classification:  L87, K12

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. arch. Sergey Kalinichuk

Adresa:                                                                   ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo:                                                     776 767 392

E-mailová adresa:                                                sergey.kalinichuk@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace