NÍZKOENERGETICKÉ  BUDOVY

 z hlediska stavebně–energetické koncepce budov a stavební konstrukce.

Střelcová Iveta

ABSTRAKT

V dnešní době se spalováním fosilních zdrojů energie, odlesňováním, vysušováním zemského povrchu, intenzivní zemědělskou a živočišnou produkcí dostává do atmosféry velké množství plynů a vytváří se skleníkový efekt. Ten má špatný vliv na nás a naše životní prostředí. Velkou měrou k tomu přispívá i stavebnictví, respektive kvalita provedení budov a jejich spotřeba energie na vytápění a ohřev TUV. Budovy produkují téměř 1/3 z celkového objemu CO2 v emisích.

Nízkoenergetické stavby mohou mít až několikanásobně nižší celkovou energetickou spotřebu a mohou racionálně využívat suroviny a zdroje, aniž by byl snížen komfort pobytu člověka v budově a bylo nadměrně zatěžováno životní prostředí.

V tomto příspěvku se budu zabývat otázkou, „Co je nízkoenergetický dům“. Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií. Základním kritériem, podle kterého lze rozdělit kategorii energeticky úsporných domů do několika skupin, je roční spotřeba na vytápění.

Důraz bude kladen zejména na dobré zpracování stavebně energetické koncepce budovy ve více variantách, která by vedla k dosažení optimálního řešení.

V druhé části příspěvku se budu zabývat konstrukčním systémem nízkoenergetického domu. Konstrukční systémy jsou velmi rozdílné. Domy mohou mít konstrukci masivní zděnou, monolitickou či montovanou, nebo mohou mít lehkou konstrukci na bázi dřeva. Každá konstrukce by měla vždy splňovat požadavky norem na šíření tepla a vlhkosti v konstrukci, požadavky na únosnost, zvukově-izolační parametry, požární odolnost a zdravotní nezávadnost.

Klíčová slova:

nízkoenergetický dům, konstrukční systém, stavebně energetická koncepce budovy

 

LOW-ENERGY BUILDINGS
in terms of construction and energy building concept and building construction.

ABSTRACT

Today, the burning of fossil fuels, deforestation, parching the ground, an intensive agricultural and livestock production emit  large quantities of gas in the atmosphere and create the greenhouse effect. It has a bad influence on us and our environment. Largely because of  the building industry, or the quality of buildings and energy consumption for heating and hot water. Buildings produce nearly one third of total CO2 emissions.

Low-energy buildings can have up to several times lower overall energy consumption and can rationally use resources and materials, without reducing the comfort of the stay in the building and without excessive  environment damage.

In this paper I examine the question, "What is a low-energy house." Low-energy house concept arose in response to rising energy prices. The basic criterion by which to divide the category of energy-efficient home to several groups,  is the annual consumption for heating.
The focus is on good working of construction and energy building concept in several options that would lead to optimal solutions.

In the second part, I deal with low-energy house construction system. Construction systems are very different. Houses can have the massive brick, monolithic or prefabricated structure or may have a light structure of wood. Each design should always comply with standards for the propagation of heat and moisture in construction, requirements for strength, soundproofing characteristics, fire resistance and safety.


Keywords:  
 
low-energy house, construction system, construction and energy building koncept.

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Iveta Střelcová, Ing.

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo: 2 2435 3872

E-mailová adresa: iveta.strelcova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace