Udržitelná výstavba inženýrských sítí prostřednictvím sdružených tras

Lucie Nenadálová

ABSTRAKT    

 V současné době pokládáme inženýrské sítě zejména vodovod, plynovod, kanalizaci a telekomunikační a elektrická vedení buď do společné trasy, kdy mluvíme o pokládce klasickou technologií do společného výkopu, nebo do sdružené trasy inženýrských sítí, kterou tvoří ochranná konstrukce. Inženýrské sítě můžeme pokládat buď klasickou technologií pokládky, nebo s využitím bezvýkopových technologií. Nejvyužívanějším typem sdružené trasy je kolektor (technická chodba), další možné aplikace sdružených tras nabízí multikanály. Aktuálně probíhá patentování rukávové výstelky potrubí pro současné uložení několika inženýrských sítí. Aplikací Sleept přístupu hodnocení sdružených tras zjišťujeme nejen ekologickou, ale i ekonomickou výhodu sdružených tras. Cílem příspěvku je porovnání jednotlivých možností ukládání inženýrských sítí s důrazem na možnosti rozsáhlejšího využití sdružených tras v budoucnosti.

Klíčové slova:  Sdružená trasa; Inženýrské sítě; Bezvýkopové technologie.

Sustainable Construction Utilities through Multi – Ducts

ABSTRACT    

Currently, we lay particularly water utilities, gas, sewerage, telecommunication and power cables, either in a common route, when we talk about using the open cut technology in the common trench, or a multi - duct, which includes the protective structure. Utilities can be laid either by open cut technology or using trenchless technology. Most widely used type of multi-duct is collector, another possible application of multi-ducts offer multi cables. Currently, has been taken out a patent for liner for rehabilitating the old pipe and simultaneous laying of several utilities. Applications Sleept analysis provides the assessment of multi-ducts, we found out not only environmental but also economic benefit of multi-ducts. The paper aims are comparison different utility laying options with emphasis on the possibility of wider use of multi-ducts in the future.

Key words:    Multi-Ducts; Utilities; Trenchless Technology.

JEL classification: Q56

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Lucie Nenadálová Ing. Bc.

Adresa: FSv, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29

Telefonní číslo: +420 777316294

E-mailová adresa: lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace