Vývoj nákladů na vyhotovení plynovodních řadů v recipientu a jejich využití z hlediska udržitelného rozvoje

Petr Charvát

ABSTRAKT    

V současné době je možnost predikce nákladů na vyhotovení plynovodních řadů stanovit buď: odborných odhadem projektanta nebo za pomoci Technicko-hospodářských ukazatelů. THU, které jsou v současné době k dispozici, příliš neřeší složitost výstavby z různých hledisek jako jsou: dimenze, geologické podmínky, složitost okolních podmínek, estetické podmínky, použitá technologie apod. Na základě výše zmíněných faktorů je v práci řešeno nalezení nutně vynaložených nákladů na výstavbu plynovodních sítí v oblasti recipientů a to z hlediska ekonomického, technologického, estetického a ekologického a jejich vzájemné porovnání vedoucí k nalezení nejvýhodnější varianty výstavby. Kromě výše uvedeného je v tomto článku řešeno nalezení z ekonomického, technologického a materiálového hlediska taková varianta výstavby plynovodních řadů, která by se v případě rozšíření nového energetického média (vodík), využila jako kolektoru pro vedení tohoto média spolu s např. optickými kabely. Díky fyzikálním a chemickým vlastnostem vodíku není třeba stejné dimenze z hlediska výhřevnosti jako u plynu, proto zbývající prostor je možno nabídnout telekomunikačním firmám, které by snížili majitelům nově zbudovaných sítí náklady na jejich výstavbu popř. provoz.

Klíčová slova:                 THU; plynovod; vodík.

Cost development for construction of gas distribution networks in gas recipient and their use in terms of sustainable development

ABSTRACT    

Currently, it is possible to predict expanses for construction of gas distribution networks accordingly: technical estimation done by a configuring engineer or by the use of technical and economic markers (THU). THU that are currently available do not overly deal with difficulties of construction from several aspects, such as: dimension, geological conditions, complexity of environmental conditions, aesthetic conditions, used technology etc. Based on the above mentioned factors, the study deals with finding necessarily invested expenses of construction of gas distribution systems in the area of gas recipients from the following perspectives: financial, technological, aesthetical, and environmental, and their mutual comparison that will lead to finding the most suitable option for construction. Additionally, the study also deals with finding economical, technological and material aspects for construction of gas distribution systems that would in case of expansion of new energy medium (hydrogen) be used as a collector for distribution of this medium together with for example optical cables. Due to physical and chemical nature of hydrogen, there is no need for the same dimension in terms of heating power as it is with gas. Therefore it could be possible to offer the remaining space to telecommunication companies, that would allow to decrease the cost of newly constructed networks, not only from the point of construction itself but also during the operations themselves.

Key words:    THU; Pipeline; hydrogen.

JEL classification:  C51

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Petr Charvát   

Adresa: Brumovická 20, Praha 10

Telefonní číslo: 722 818 311

E-mailová adresa: petrcharvat@centrum.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace