Řízení jakosti mostních staveb

Marie Svobodová Fialová

ABSTRAKT    

Cílem příspěvku je ukázat jakost v oboru mostního stavitelství ve všech fázích dodavatelského výrobního procesu, tj. během nabídkové  a výrobní přípravy, realizace až do předání stavebního díla a trvání záruky.  Důraz je kladen zejména na její praktickou stránku a vazbu na ekonomiku celého projektu.  Zvláštní pozornost je věnována také prvotním faktorům majícím vliv na výslednou úroveň stavebního díla, tedy především roli objednatele, projektanta a zhotovitele. Ve výsledku lze konstatovat, že význam jakosti ve stavebnictví je silně podceňován nejen zhotovitelem, ale ve větší či menší míře všemi zúčastněnými stranami. Tento fakt přináší kromě bezpečnostích rizik i rizika ekonomická a smluvní. V krajních případech dochází k prodražení staveb v desítkách procent a mnoho let trvajícím soudním sporům.  Příspěvek popisuje metodiku a postupy pro zvládnutí jakosti nejen u složitých technologických staveb jako jsou mostní tělesa, ale obecně pro celé stavebnictví.

Klíčová slova:                 Řízení jakosti; Ekonomika; Mostní stavby.

Quality Management for Bridge Constructions

ABSTRAKT    

Goal of this article is to present the reader the process of quality management for bridge constructions in all stages of project development. Article describes preparation of tender documents and abstracting, carrying out project, turn over the work, and warranty period. Practical aspects of quality management are discussed, as their impact on overall economic result of the project is significant. Moreover, special interest is devoted to primary factors, such as role of the client, the designer and the contractor. All of these factors have direct impact on resulting construction process. Importance of quality management in construction work is greatly underestimated not only by contractors, but more or less by all corresponding parties. This underestimation often result in economic losses, risks of contracts obligations, or worse in fatal safety hazards. To conclude, this article promotes the methodology for quality management of technological constrictions. The methodology is based primary on field experience and is applicable to any large scale construction project.

Key words:      Quality management; Economics of constructions; Bridge construction.

JEL classification:  L74

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Marie Svobodová Fialová

Adresa: Na Kodymce 972/3, 160 00  Praha  6,  Czech Republic

Telefonní číslo: 608 975 295

E-mailová adresa: marie.fialova@me.com

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace