Zajištění efektivní správy technické infrastruktury

Ing. Marek Teichmann

Doc. Ing. František Kuda, CSc.

ABSTRAKT    

Článek poukazuje na dnešní postoj správců staveb technické infrastruktury vůči svému majetku a popisuje dnes běžně užívané postupy jeho spravování. Představuje vybrané nástroje facility managementu a nastiňuje možnosti jeho uplatnění pro správné nastavení správy, údržby, obnovy a provozu inženýrských sítí. Příspěvek se zabývá také výhledovými trendy a poukazuje na směr, který by mohl vést k zajištění větší efektivnosti ve správě technické infrastruktury.

Klíčová slova:                 Technická infrastruktura, inženýrské sítě, technické vybavení, řízení, provoz, údržba, správce, provozovatel, stavba, optimalizace, efektivita, data.

Ensuring effective management of technical infrastructure

ABSTRACT    

The article points out the current position of administrator of technical infrastructure managers towards his property and describes commonly used procedures today its deployment. Represents the selected facility management tools and outlines the possibilities of its application for correct adjustment of the administration, maintenance, restoration and operation of utilities. The paper also addresses prospective issues and points to the direction that could lead to ensure greater efficiency of managing the technical infrastructure.

Key words:                           Technical infrastructure, engineering network, technical equipment, management, traffic, maintenance, administrator, provider, building, optimization, effective, data.

JEL classification:   Y800, Y900

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů                            Ing. Marek Teichmann

Doc. Ing. František Kuda, CSc.

Adresa                                                                         VŠB – TU Ostrava Fakulta stavební

Katedra městského inženýrství

Ludvíka Podéště 1875/17

708 33 Ostrava

Telefonní číslo                                                                                                      606603544

E-mailová adresa                                                               teichmann.marek@seznam.cz                                                                                                                                         .kuda@vsb.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace