Náklady životního cyklu (LCC)

Linda Ryšavá

ABSTRAKT    

Náklady životního cyklu jsou součtem nákladů předrealizační fáze, kdy vzniká samotný návrh budoucího objektu, realizační fáze, fáze užívání, kde se projevují i náklady na údržbu, a následně nákladů na likvidaci po uplynutí doby životnosti. Návrh bývá zaměřen na konstrukční řešení a optimalizaci realizačních nákladů. V současné době, kdy následkem krize již pátým rokem klesá stavební produkce, je ze strany investorů kladen velký tlak na snižování ceny stavebních prací. Toto může mít vliv na snižování kvality. Do uvažování nad konstrukčním řešením a použitím materiálu je třeba zahrnout vhodnosti použití, životnosti a spolupůsobení, jinak vznikají problémy pro budoucí uživatele či provozovatele s udržením požadovaného standardu, neboť jak plyne z analýzy životních nákladů, náklady na provoz a údržbu tvoří až 80% z celkových nákladů.

 

Klíčová slova:                 Náklady životního cyklu, snižování cen, kvalita, udržitelnost.

Life cycle costs (LCC)

ABSTRACT    

The life cycle cost is the sum of all costs incurred during the initial design phase, construction, and operation, including maintenance, and continues through the decommissioning. The design phase is usually focused only on design optimization and construction costs. Nowadays, through the continuing financial crisis the production in civil engineering has been decreasing for five year. A huge downward pressure is put on the prices of construction work. This may have an impact on the quality. The consideration of design solutions and use of the material must include suitability, durability and interaction, otherwise problems will arise for future users or operators with maintaining the required standard since, as follows from the life cycle cost analysis, cost of operation and maintenance make up 80% of the total cost.

Key words:    Life cycle costs, lower prices, quality, sustainability

JEL classification: L74

 

 

Ing. Linda Ryšavá

Generála Píky 26, Praha 6

606 619 307

linda.rysava@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace