Inovační přístup ke správě objektů – Facility management

Zdenka Hanáková, Alena Tichá

ABSTRAKT    

Článek popisuje obor facility management jako inovační nástroj pro správu a údržbu objektů. První část je věnována pojmům inovace a invence. Dále je nastíněn proces financování inovačního procesu a průběh inovací v praxi. Druhá část článku se věnuje facility managementu. Od vysvětlení pojmu přes základní dělení služeb se dostaneme až k inovativnímu pohledu na pozici facility managera. Je zdůrazněna jeho pozice v investičním procesu již od samého začátku, kdy zastupuje zájmy budoucích uživatelů objektu.

Klíčová slova:                 Inovace; Facility management.

An innovative approach to administration of construction objects – Facility management

ABSTRACT    

The article describes the field of facility management as an innovative tool for administration and maintenance of construction objects. The first part devotes to the terms innovation and invention. Then is described the process of financing innovative process and the progress of innovation in practice. The second part is devoted to facility management. Explanation of the terms, basic structuring of services, bring us to innovative approach to the post of facility manager. There is point out his position in investment process just from the beginning, where the facility manager deputize for the interests of future users of the object.   

Key words:    Innovation; Facility management.

JEL classification:  L 850 Real Estate Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdenka Hanáková; doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Veveří 331/95, Brno, 602 00

723 475 876; 541 148 642

Hanakova.Z@fce.vutbr.cz; Ticha.A@fce.vutbr.cz

                                                                                                                                                                                              zpět na anotace