Studium příčin formálních změn objednávek a analýza jejich dopadů na stavební projekty:případ Sýrie

Prof. Bassam Hasan, Dr. Fayez Jrad, Sonia AhmedAbstrakt

Mnoho existujících studií se zaměřuje na identifikaci dopadů v případě změn objednávek na náklady a dobu trvání projektu, což může vést k nesouladu a sporům mezi dodavateli a investory. Byly řešeny konkrétní případy ve změnách objednávek v různých inženýrských projektech.

Tento příspěvek se zaměřuje na identifikaci a popis příčin vedoucích ke změně obsahu objednávky, ke kterým dochází v průběhu životního cyklu investičních projektů v Sýrii. Zejména se pak text zaměřuje na stavební projekty a jejich nejvýznamnější dopady na konečné projektové ukazatele (náklady versus doba trvání projektu). V příspěvku jsou rovněž identifikovány přístupy smluvních stran odpovědných za iniciaci změny v objednávce. Jsou popsány slabé stránky při sledování změn během životního cyklu projektu, jsou uvedena doporučení pro každou ze zainteresovaných stran a zdůrazněno, že je potřeba realizovat management změn objednávek, zkoumání příčin změn a zmírnění jejich dopadů. Byly vypracovány předpovídající modely související se zvýšením nákladů, které mohou vyplynout v případě změny objednávek.

 

Klíčová slova

Projektový management, formální změna objednávky, náklady vyvolané změnou objednávek.

 

 

 

Study the causes of formal change orders and analyze their impact on building projects:case of Syria

 

Prof. Bassam Hasan,Dr. Fayez Jrad,Sonia Ahmed

 

Abstract

 

Many studies have tried to determine the impact of change orders on the cost and time of the project, which in turn leads to differences and disputes between contractors and owners. Where change orders dealt with in various engineering projects.

 

This search displays formal causes of change orders occurring during the life cycle of the project in Syria and in particular building projects, and the most important impact on completion of the project indicators (cost _ time).

It also identifies the party responsible for the change, and shows the weak points during follow the change order life cycle and provides recommendations for each of the responsible parties, stressing the need to monitor performance in order to manage change order and address the causes and impact alleviation. The prediction models were drafted at additional cost that may result from change orders.

 

Keywords: Project Management - formal change orders - cost of change orders.

 


·         Professor, Departement of Construction Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, Tishreen University, Lattakia Syria.

** Lecturer, Departement of Construction Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, Tishreen University, Lattakia Syria.

*** Postgraduate Student, Departement of Construction Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering , Tishreen University, Lattakia Syria.

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: SONIA AHMED

Adresa: Praha6_ dejvicka_ Na kocenci 1

Telefonní číslo:00420775919000

E-mailová adresa:sonia_ahmad24@yahoo.com