Udržateľnosť inteligentných budov z hľadiska optimálneho návrhu

Lenka Strigáčová

ABSTRAKT    

Inteligentné budovy majú všetky predpoklady udržateľnej výstavby. Je na spolupráci projektanta a facility managera do akej miery budú tieto vlastnosti naplnené. Objektívnym nástrojom na posudzovanie vlastností a udržateľnosti inteligentných budov je ich hodnotenie. Medzi najpoužívanejšie hodnotenie inteligentných budov patrí IBI (Intelligent building index). Začleňuje všetky úrovne inteligencie budovy podľa Hong Kongskej definície a kladie dôraz na komplexné hodnotenie budov. Hodnotenie IBI zahŕňa rôzne moduly, napríklad požiadavky na environmentálne priaznivé zachovania zdravia a energie, využitie priestorov, komfort pre ľudí, alebo náklady na prevádzku a údržbu počas životnosti budovy.

Pri návrhu trvalo udržateľnej inteligentnej budovy je toto hodnotenie dobrým pomocníkom pre projektantov, ktorí si definujú do ktorej kategórie chcú budovu začleniť resp. čo od budovy investor očakáva a podľa toho postupujú pri jej projektovaní. Facility manageri medzi základné požiadavky zaraďujú nízke prevádzkové náklady a jednoduchosť užívania budovy. Cieľom príspevku je zahrnúť moduly hodnotenia budovy už do fázy jej projektovania, aktualizovať ich podľa potrieb facility managementu a poukázať na spoluprácu medzi projektantmi a facility managermi už vo fáze návrhu budovy.

 

Klíčová slova:                 Inteligentná budova, užívatelia, udržateľná výstavba

 

Sustainability of intelligent buildings in terms of optimal design

ABSTRACT

Intelligent buildings have well placed to sustainable construction. It is the collaboration of the designer and facility manager to what extent these properties filled. An objective tool for assessing the performance and sustainability of intelligent buildings is their assessment. The most common assessment of intelligent buildings includes IBI (Intelligent Building Index). It integrates all the intelligence level of the building by Hong Kong definitions and emphasis on comprehensive assessment of buildings. IBI assessment includes various modules, for example requirements for environmentally friendly and energy conservation of health, utilization of space, comfort for people, or the cost of operation and maintenance over the life of the building.

When designing a sustainable intelligent building is this review a good helper for architects. They can define into which category they want to include the building. resp. what the investor expects from the building and proceed accordingly in its design. Facility Manager requires of classified low operating costs and ease of use of the building. The aim of this paper is to include modules evaluation into building design, update them according to the needs of Facility Management and highlight the collaboration between designers and facility managers already in the design phase of the building.

Key words:    Intelligent buildings, Users, sustainable construction

JEL classification: Z - Other Special Topics

 

 

 

 

Ing. Lenka Strigáčová

Gyulu Szabóa 631/6, 929 01 Dunajská Streda Slovenská Republika

+421 904 236 471

Lenka.strigacova@stuba.sk

Školitel : doc. Ing. Viera Somorová, Phd.

Školící pracoviště: Katedra technológie stavieb, Stavebná fakulta, STUBA

                                                                                                                                                                                              zpět na anotace