Vývoj rezidenčního trhu v Praze

Pavlína Rödlová

ABSTRAKT    

Rezidenční trh v České republice zaznamenal dopady celosvětové ekonomické krize se zpožděním. Trh rostl až do poloviny roku 2008, od roku 2006 byl pro český realitní trh charakteristický prudký růst cen nemovitostí. Největší propad nastal na počátku roku 2009, nicméně po výrazném poklesu se v průběhu roku 2009 pokles cen zpomalil. Pokles cen rezidenčních nemovitostí není plošný, atraktivní nemovitosti si cenu udržely, v některých případech i zvýšily.

Pražský realitní trh je v rámci České republiky specifický, koncentrace poptávky i nabídky je zde trvale vysoká. Ačkoli došlo v době krize ke snížení developerské aktivity, nabídka je zde oproti ostatním regionům ČR, kde se developerské projekty prakticky nerealizují, stále vysoká. I v Praze došlo k výraznému poklesu cen rezidenčních nemovitostí, zejména panelových bytů a nemovitostí v hůře dostupných lokalitách s nízkou občanskou vybaveností. Diversifikace cenv segmentu rezidenčních nemovitostí bude pravděpodobně dále pokračovat.

Klíčová slova:                 Pražský rezidenční trh; rezidenční nemovitosti; byty; developerské projekty; ceny bytů; výstavba bytů; neprodané byty.

Title English

ABSTRACT    

The residential market in the Czech Republic recorded the effects of the global economic crisis with a delay. The market grew until mid-2008, since 2006 was the Czech real estate market characterized by a sharp rise in property prices. The largest drop occurred in early 2009, however, after a considerable decline in 2009, decline in prices slowed down. The decline in prices of residential property is not overall, attractive property kept its price level, and in some cases even increased.

The Prague real estate market has specific role in the Czech Republic. There is consistently high concentration of demand and supply, although there was in the time of crisis reduction in development activities. The offer of dwelling is still, compared to other regions of the Czech Republic, where development projects are not implemented in practice, on a considerably high level. In Prague there was a significant fall in prices on the residential market, especially prefabricated housing and real estate in less accessible locations with low amenities. Diversification of prices will probably continue.

Key words:   Prague residential market, residential property, apartments, development projects, prices of residential property, construction volumes; unsold flats.

JEL classification: O12

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. et Ing. Pavlína Rödlová

Adresa: Revoluční 31, Plzeň, 312 00

Telefonní číslo: +420 608 173 633

E-mailová adresa: rodlopav@fsv.cvut.cz

Školitel: Ing. Eduard Hromada, PhD.

Školící pracoviště: K126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace