Determinace vývoje poptávky po bytových jednotkách, v kontextu s koupěschopností obyvatel a ostatních relevantních faktorech

David Opočenský

ABSTRAKT    

Z vývoje nabídkových cen nemovitostí je patrný růst ve sledovaném období. Tento růst je relevantně vyšší oproti růstu mezd. Dalším sledovaným a ovlivňujícím faktorem poptávky po bytových jednotkách je cena peněz, která zejména v posledních deseti letech klesá. Vzhledem k rozevírajícím se nůžkám mezi vývojem nabídkových cen bytových jednotek a vývojem mezd je možné specifikovat nepoměrný vývoj obou proměnných. Při analýze velikosti poptávky a s tím spojeným objemem prodejů a zároveň nejvyšší sledované cenové hladině v letech 2007 a 2008, je patrné, že na poptávku mají vliv další proměnné a těmi jsou zejména cena peněz a demografický vývoj obyvatel. Sledováním růstu objemu úvěrů poskytnutých na bydlení je patrný trend výrazného navýšení objemu úvěrů na bydlení, a to zejména od roku 2006.

Klíčová slova:                 Koupěschopnost, hypotéční úvěr, vývoj mezd, cenová hladina

Determination of demands on housing units in comparison with buying ability of inhabitants and other relevant factors

ABSTRACT    

From evolving costs of properties we can notice slight increase of them during the period. But this increase is more significant than increase of salaries. Inflation is the next factor that can have an influence on the demand of properties and in the last decade is getting higher. According to increasing difference between the evolving  costs of flats and the salaries, we can determine unequal development of each of them. From amount of demands, amount of sales and the highest price of properties in 2007-2008 is noticeable that there are other factors than inflation, for example a demographic change of inhabitants. In the last few years, specially from 2006, there is also increasing number of mortgages.

Key words:   purchasing power, mortgage loans, wage, price level

JEL classification: JEL: C53 - Předpovědní modely, simulační metody 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: David Opočenský

Adresa: Žitná 684, Liberec 6, 460 06

Telefonní číslo:725 310 685

E-mailová adresa: d.opocensky@jss.cz

Školitel : Doc. Ing. Petr Anton Csc.

Školící pracoviště: K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace