Role municipalit v ekonomickém rozvoji ČR

Vít Kosina

ABSTRAKT    

Role obecních samospráv je neprávem opomíjeným fenoménem při úvahách o možnostech řešení stávající dlouhodobé ekonomické krize v České republice. Potenciál, ukrytý v nejnižším stupni samosprávného rozhodování, je jedním z možných klíčů k obnovení hospodářského růstu. Odosobněním strategických vizí dochází k překrývání skutečných a nutných rozvojových cílů balastem nejasně formulovaných pseudopolitických zájmů, pohříchu skrývajících spíše klientelistické vazby než skutečné potřeby regionů.  

Rozborem několika příkladů realizovaných modelově v několika možných (dříve či v budoucnu platných) právně-ekonomických podmínkách je prokázán přímý vztah mezi plnohodnotným samosprávným vedením a stabilním ekonomickým prostředím.

Klíčová slova:                 Samospráva; Ekonomický růst; Daňové právo.

Title English

ABSTRACT    

The role of municipal governments is unjustly neglected phenomenon when considering how to resolve the current economic crisis in the Czech Republic. The potential hidden in the lowest level of autonomous decision-making is one of the possible key to restoring economic growth. Impersonation strategic vision of overlap of actual and necessary development goals ballast vaguely worded pseudo-political interests, unfortunately hiding rather clientelistic bindings than real needs regions.

Analysis of several examples implemented in more model potential (before or future applicable) legal-economic conditions is evidence of a direct relationship between full self-management and a stable economic environment.

Key words:   Municipality; Economic growth; Tax law.

JEL classification:             K340

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů Ing. Vít Kosina

Adresa                                                                     Na Spravedlnosti 404,

280 02 Kolín 2

Telefonní číslo                                                       602203686

E-mailová adresa                                                  kosina@archa.eu

                                                                                                                                                                                                        zpět na anotace