Stavebníctvo a Európska únia

Ing. Martin Gádoši

ABSTRAKT    

V Európskej únii je stavebníctvo jedným z najdôležitejších výrobných odvetví  a jednou z hybných síl hospodárskeho rozvoja. Toto odvetvie zahŕňajúce pozemné aj inžinierske stavby (napr. cesty, mosty, železnice atď.) je na čele priemyselných odvetví v oblasti zamestnanosti a priameho aj nepriameho vytvárania pracovných miest. Európska únia začala s harmonizáciou európskych noriem týkajúcich sa stavebných výrobkov a zároveň sa zamerala na environmentálne aspekty súvisiace s týmto odvetvím. Situácia v EÚ nie je taktiež priaznivá. Klesá produkcia a tržby, ako u nás, tak aj v Európe. Príspevok podáva náhľad do aktuálnej situácie v Európskej únií a vykresľuje grafy konkrétnej situácie.

Kľúčové slová: Stavebníctvo; Európska únia; Situácia.

 

Construction sector and European Union

ABSTRACT    

In the European Union is construction sector one of the most important industries and one of the movers of economic development. This industry including building and engineering constructions (such as roads, bridges, railways, etc.) is leading industry in zone of employment and direct and also indirect creating job positions. The European Union started with the harmonization of European standards relating to construction products and simultaneously started focusing on the environmental aspects associated with this industry. Also, the situation in the European Union is not favorable. The production and sales fall down, as with us, as well as in Europe. The report is giving the view into the current situation in the European Union and draws graphs of the particular situation.

Key words:    Construction sector; Europe union; Situation.

JEL classification: O1

 

 

 

 

Ing. Martin Gádoši

Radlinského 11

813 68 Bratislava

Telefonní číslo: +421908 434 003

martin.gadosi@gmail.com

Školitel : doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.

Školící pracoviště: Stavebná fakulta STU v Bratislave

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace