Posouzení tržních cen rezidenčních nemovitostí ve vybraných regionech

Radka Vašíčková

ABSTRAKT    

V článku je řešeno podrobné zmapování tržních cen nemovitostí ve vybraných regionech České republiky. Zjištěné tržní ceny bytů budou porovnány s nabídkovými cenami v konkrétní lokalitě. V současné době jsou zveřejňovány převážně nabídkové ceny nemovitostí, které se liší od tržních cen dle různých názorů v rozmezí 10-20%. Je obtížné získat věrohodné informace o tržních skutečně realizovaných cenách, proto jsou zveřejňovány zejména nabídkové ceny. V rámci projektu SGS byly proto analyzovány konkrétní kupní smlouvy z probíhajících jednacích řízení na katastrálních úřadech. Tyto obsahují mnoho cenných informací včetně skutečně realizované kupní ceny. Plánujeme analyzovat řízení o změnách vlastnictví, která proběhnou v roce 2011 a 2012. Rozdíl skutečně realizovaných a nabídkových cen i samotných realizovaných cen je v současné době krize důležitou informací pro laickou i odbornou veřejnost.

Klíčová slova:                 nabídkové ceny; skutečné ceny; byty.

Evaluation realized market prices of real estate in selected regions

ABSTRACT    

In the paper there are determined market prices of real estate in selected regions in the Czech Republic. Actual market prices of apartments will be compared with the bid prices in a particular locality. Currently, the published competitive price real estate, which is different from market prices according to various opinions within the range 10-20%. It is difficult to obtain reliable information about market prices actually realized, because of this it is mainly published competitive price. The project Student Grant Competition will therefore be analyzed passing of concrete sales agreements on the management of cadastral offices. These contain much valuable information, including the realized market prices. We plan to analyze papers of ownership, which will take place in 2011 and 2012. The difference between the actual market and bid prices and also realized price are in the economic depression important information for the lay public and experts.

Key words:    Bid prices; realized prices; apartments.

JEL classification: L 74 - Construction

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Radka Vašíčková

Adresa: Na Výsluní 271, Albrechtice nad Orlicí, 51722

Telefonní číslo: 777118260

E-mailová adresa: radka.vasickova@fsv.cvut.cz

Školitel: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Školící pracoviště: K126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace