Inventura energetické náročnosti budov a zařízení
v majetku obce Modletice dle metodiky SEAP

Ing. Michal Rohlena

ABSTRAKT    

Inventura energetické náročnosti slouží jako podklad pro systematický přístup k rozhodování o možných úsporách provozu obce. Součástí je též provedení objektivního zhodnocení energetické náročnost pomocí kvalitních dat poskytnutých obcí a stanovení kritérií rozhodování o změnách vedoucích ke snížení spotřeby energií a tím ke snížení provozních nákladů nebo emisí CO2. Emise CO2 nejsou pro obce lehce interpretovatelné v očích obyvatel a ani nejsou často při rozhodování brány jako nejzásadnější kritérium. Mnohem zásadněji jsou brány v úvahu náklady na provoz a snížení prašnosti na území obce.

Obec Modletice se rozhodla zapojit do iniciativy Paktu starostů a primátorů a zpracovat základní dokument spotřeby energií a produkce emisí CO2. Za tímto účelem byla shromažďována data z obce Modletice (Praha - východ) a to od roku 1998 do 2010.

Klíčová slova:        Energie, spotřeba, emise, CO2, náklady, Pakt starostů a primátorů, BEI, Modletice

Baseline energy inventory of Modletice

ABSTRACT    

Baseline energy inventory serves as the basis for a systematic approach to decision making on possible savings operations of the municipality. Part is a design objective assessment of energy demand with high-quality data provided by the municipalities and the establishment of criteria for deciding on changes to reduce energy consumption and reducing operating costs and CO2 emissions. CO2 emissions are not easily interpretable for municipalities in the eyes of the population and are not often seen as the most important decision-making criterion. More fundamentally into consideration the costs of operation and reduce the dust in the municipality.

Modletice decided to participate in the initiative of the Covenant of Mayors and handle basic document of energy consumption and CO2 emissions. For this purpose, data were collected from the village Modletice (Prague - east) and from 1998 to 2010.

Key words:   Energy, consumption, emissions, CO2, costs, The Covenant of Mayors, BEI, Modletice

JEL classification:  R110, H720

 

 

Ing. Michal Rohlena

Nádražní 1500, Nové Město nad Metují, 549 01

607 170 302

rohlena.michal@fsv.cvut.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace