Dopad celosvětové ekonomické krize na realitní trh ČR

Pavlína Rödlová

ABSTRAKT    

Po růstové dekádě celosvětového realitního trhu nastal v letech 2007 a 2008 ve většině ekonomik výrazný propad, v méně zasažených oblastech nastoupila stagnace. Na českém realitním trhu se krize začala projevovat o něco později, až ve druhé polovině roku 2008 a během roku 2009. Krize ovlivnila různé segmenty různou měrou, nicméně obecným trendem je snížení objemu investic do nemovitostí i objemu nově pronajatých ploch ve prospěch renegociačních transakcí, ochlazení poptávky i nabídky nových projektů, ztížený přístup developerů k financování a zvýšená opatrnost investorů vyvolaná kolísáním trhu. V průběhu let 2010 a 2011 docházelo k částečnému obnovení poptávky v některých segmentech, oslabení trhu ale přetrvává. Situace je nejistá v oblasti retailingových nemovitostí, které jsou silně ovlivňovány vývojem spotřebitelských výdajů. Současnou situaci na trhu ovlivňují i problémy na území eurozóny, které vyvolávají nejistotu ohledně budoucího vývoje v Evropské unii vůbec.

Klíčová slova:                 realitní trh, nemovitost, developerské projekty, rezidenční nemovitosti, komerční nemovitosti, cena, nájemné, yield, obsazenost.

The impact of the global economic crisis on the real estate market of the Czech Republic

ABSTRACT    

After almost a decade of growing global real estate market in 2007 and 2008 in most economies occurred a significant drop and in the less affected areas stagnation. The Czech real estate market crisis began to show a little later, in the second half of 2008 and during 2009. The crisis affected different segments with different power, but the general trend is a reduction of the volume of investments in real estate as well as the volume of newly leased space in favour of renegotiations, diminishing demand and lower supply of new projects, less accessible developers financing and increased investor precautions by market fluctuations. During the years 2010 and 2011 there was a partial recovery of demand in some segments, but weak market persists. The situation is unfavorable especially in the area of retail properties which are strongly influenced by the unfavourable trends in consumer spending. The current market situation is also affected by problems in the Eurozone.

Key words:    real estate market, real estate, development projects, residential real estates, commercial real estates, rent, yield, occupancy.

JEL classification: O12

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. et Ing. Pavlína Rödlová

Adresa: Revoluční 31, Plzeň, 312 00

Telefonní číslo: +420 608 173 633

E-mailová adresa: rodlovap@volny.cz

Školitel: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Školící pracoviště: K126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace