Diverzifikace činnosti stavební společnosti

Pavel Rodionov

ABSTRAKT    

Vzhledem k obtížné ekonomické situaci ve stavebním odvětví je pozorován pokles výroby a snížení obchodní a investiční aktivity s dopadem na snížení zisku. Pokles poptávky po stavební produkci klade před stavební podniky obtížný úkol: zajištění své činnosti. Jedním z zajímavých řešení teto situace je diverzifikace výroby. V článku se posuzuje diverzifikace jako nástroj vývoje podniku v podminkách tržního prostředí. Jsou uvedené základní druhy diverzifikace, analyzované možné směry diverzifikace činnosti a je posouzena metodika hodnocení efektivity diverzifikace.     

Klíčová slova:                 Rozvoj stavební společnosti; Diverzifikace výroby; Hodnocení efektivity diverzifikace; Rozšíření sortimentu produkce.

 

 Diversification of activity in a Construction Company

ABSTRACT    

As a result of the difficult economic situation in the construction industry, there is production setback, decline in business and investment, leading to decline in profit.  Construction companies are finding it difficult to support their activities due to reduction in demand of construction products. One of the interesting decisions under this situation is manufacture diversification. Diversification as a developmental instrument for companies in a market driven environment is discussed in this article. The main types of diversification are presented and method of valuation of effectiveness of diversification discussed.

Key words: Development of a construction company, Manufacture diversification, Evaluating of effectiveness of diversification, Increasing the product range.

 

 

JEL classification: L25

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů Ing. Pavel Rodionov

Adresa Praha, Zikova 13

Telefonní číslo 608570977

E-mailová adresa pavel.rodionov@fsv.cvut.cz

Školitel: Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D.

Školící pracoviště: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace