Porovnání kumulovaných provozních nákladů s nabídkovou cenou bytové jednotky

David Opočenský

ABSTRAKT    

V dnešní době, která je poznamenána stagnujícím výkonem ekonomiky a růstem cen energií, je při pořízení bytové jednotky více než žádoucí zaměřit se na jednak nabídkovou cenu bytové jednotky, ale také na neméně důležité, leč často opomíjené provozní náklady. Provozní kumulované náklady na topení a ohřev teplé užitkové vody, jak je dále v příspěvku prezentováno, mohou ve střednědobém časovém horizontu tvořit až polovinu nabídkové ceny bytové jednotky. Vhodným výběrem z nabízených bytových jednotek lze optimalizovat provozní výdaje. Ačkoliv za náklady provozu bytové jednotky lze považovat relativně širokou škálu výdajů tento příspěvek je zaměřen na náklady za vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Obecně lze říci, že náklady za vytápění a ohřev teplé užitkové vody tvoří značné procento stálých provozních nákladů většiny bytových jednotek

Klíčová slova:                 Provozní náklady.

Title English

ABSTRACT    

In current time, which is marked by stagnant economic performance and rising energy prices, is the acquisition of housing units more than important to focus on the bid price of housing units, but also the equally important, but often neglected operating costs. Cumulative operating costs for heating and hot water as indicated hereafter presented in this paper may in the medium term to generate almost half of the bid price of the house unit. Appropriate selection of the available housing units is a possible to optimize operating costs. Although operating costs for housing units can be considered a relatively wide range of expenses this paper focuses on the costs of heating and hot water. Generally speaking, the cost of heating and hot water make up a significant percentage of fixed operating costs of most housing units. .

JEL classification:  E37

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. David Opočenský

Adresa: Žitná 684, Liberec 6

Telefonní číslo: 725 310 685

E-mailová adresa: d.opocensky@seznam.cz

Školitel : Doc. Ing. Petr Anton, CSc

Školící pracoviště: K126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace