Dodavatelský systém Design – build jako alternativa k tradičním dodavatelským systémům

Ing. Harry Löwit

ABSTRAKT    

V současné době se ve stavebnictví používá několik  dodavatelských systémů, které jsou pro jednotlivé projekty voleny vždy podle jejich vhodnosti k danému projektu, a to počínaje tradiční dodávkou typu Design – bid – build až po alternativní dodávky typu Design – build – operate. I stejné dodavatelské systémy se v různých státech mohou mírně odlišovat na základě lokálních zvyklostí, zavedené dělby práce, apod. Jejich hlavní rysy ovšem zůstávají identické. Dodavatelský systém Design – build, tj. Vyprojektuj – postav, se ve stavebnictví objevil v nedávné době a vyskytuje se jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. V současné době se těší stále větší oblibě a používá se zejména pro technicky složité a komplexní projekty, kdy je třeba urychlit časový průběh projektu a kde se mohou vyskytnout postupné změny zadávacích požadavků během realizace projektu. Dodavatelský systém Design – build lze charakterizovat jako systém jediného generálního dodavatele, který vypracovává dokumentaci i dílo realizuje. Tím pádem objednatel uzavírá pouze jeden kontrakt na celé dílo a jedná se o zakázku na základě principu „package deal“.

 

Klíčová slova:                 Dodavatelské systémy; Design – build; package deal.

 

Design – build as an alternative contractor’s system

ABSTRACT    

There are used several contractor’s systems in the modern civil engineering. The systems are slightly or completely different from each other. According to the suitability, the best system is chosen for each project. These systems are for example traditional Design - bid – build system or alternative delivery type Design - build – operate. The same systems could be a little bit different in each country, depending on local customs, division of the work, etc. Their main features remain simmilar. Design – build system in the civil engineering appeared recently and it can be found in private and public sector. Nowadays the Design – build system has become more and more popular. Mainly it is used for technically difficult and complex projects, where it is necessary to accelerate the timing of the project and where the changes in the requirements can be estimated during the project implementation. Design - build system is characterized as a general contractor system. A client has only one contract for the whole project and the contract is based on the "package deal" system.

 

Key words:                           Contractor’s system; Design – build; package deal.

 

JEL classification:  L74 - Construction

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů            Ing. Harry Löwit

Adresa                                                                     Schulhoffova 10, 140 00 Praha 4

Telefonní číslo                                                       777 184 917

E-mailová adresa                                                  harry.lowit@fsv.cvut.cz

Školitel :                                                                  Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc.

Školící pracoviště:                                                           K126 Fsv ČVUT

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace