Problematika financování inovací

Vít Kosina

ABSTRAKT    

Evropská unie navazuje na plánovací období 2007-2013 další podporou zavádění inovací do praxe. Ve svých rámcových programech na další plánovací období po roce 2013, jejichž implementace se stane součástí i české legislativy, zdůrazňuje význam rychlého zavádění výsledků vědeckých poznatků do technické praxe a vytváří nástroje pro podporu tohoto procesu. V České republice naváže tento systém na dnes realizované projekty Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, jehož součástí je i právě probíhající projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov na půdě ČVUT v Praze.

Předmětem příspěvku je úvod do problematiky financování zavádění inovací touto formou, jeho kritická místa a možnost řešení jeho úskalí.

Klíčová slova:                 Inovace; Financování; Praxe.

Financial issues of innovations

ABSTRACT    

The European Union follows the planning period 2007-2013 continue to support the introduction of innovations into practice. In their framework programs for the next programming period after 2013, the implementation of which will become part of the Czech legislation also emphasizes the importance of rapid implementation of the results of scientific knowledge and technical experience to create tools to support this process. In the Czech Republic to build this system today completed projects Operational Programme Research and Development for Innovation, which includes the ongoing project of the University Centre for energy-efficient buildings on the grounds of the Czech Technical University in Prague.
The subject of this paper is an introduction to the issue of financing innovation in this way, its critical points and the possibility of solving its problems.

Key words:   Innovation; Financing; Practice.

JEL classification:  O310

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Vít Kosina

Adresa:                                                                   Na Spravedlnosti 404

                                                                                  280 02  Kolín II

Telefonní číslo                                                       +420 602 203 686

E-mailová adresa                                                  kosina@archa.eu

 

Školitel :                                                                  doc.Ing. Petr Dlask, PhD.

Školící pracoviště:                                                           K126

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace