Jak auditovat Facility management

Zuzana Holubová  

ABSTRAKT    

Studie se zabývá Facility management (dále jen FM) auditem. Dostupná literatura poukazuje na několik studií zabývající se otázkou auditu ve FM. Jako jeden z nejpropracovanějších modelů auditu, uvádí společnost Hein Consulting s.r.o. a profesoři Xing Gao and Ji-ming Cao, School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai, China. Dále literatura uvádí pouze jednotlivé části auditu FM, které jsou více či méně používány. Autorka navrhuje, aby FM audit obsahoval tyto oblasti: Analýza a audit – základní údaje o analyzované a posléze auditované společnosti, finanční analýza a otázky patřící do finančního auditu, analýza hmotného a nehmotného majetku společnosti a otázky patřící do auditu hmotného a nehmotného majetku, analýza stavební a technologické funkčnosti a využit a analýza a audit dle ČSN EN 15 221-1 až 7 a souvisejících standardů.

Klíčová slova:                 Facility management, audit, ČSN EN 15 221

How to provide facility management audit

ABSTRACT    

The study deals with Facility Management audit. Available literature points to several studies addressing to the issue of audit in FM. As one of the most comprehensive audit, is from company Hein Consulting Ltd. And professors and Xing Gao and Ji-ming Cao, School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai, China. Furthermore, the literature suggests only the parts of the audit FM, which are more or less used. The author suggests that FM audit may include the following areas: analysis and audit - basic data about audited company, financial analysis and question regarding the financial audit, analysis of tangible and intangible assets of the company and the question regarding the audit of tangible and intangible assets, construction and analysis functionality and technology used and the analysis and audit according to DIN EN 15 221-1 to 7 and related standards.

Key words:                Facility management, audit, ČSN EN 15 221

JEL classification: O220 – Project Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů : Ing. Zuzana Holubová

Adresa: Tolstého 11, Jihlava 586 01

Telefonní číslo: 724 239 520

E-mailová adresa: zuzanaholub@hotmail.com

Školitel : doc. Ing. Ludmila Hačkajlová

Školící pracoviště: katedra ekonomiky a managementu ve stavebnictví

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace