Modifikovatelné Technicko-hospodářské ukazatele

Petr Charvát

ABSTRAKT    

Technicko-hospodářské ukazatele, tak jak jsou v současné době vymezeny, lze použít, při znalosti základních vstupních parametrů, na predikci pravděpodobně vynaložených nákladů na zhotovení předmětného projektu. Princip THU představuje nezaměnitelnou výhodu v oblasti rychlosti stanovení orientačních nákladů. Z druhého úhlu pohledu, současná podoba Technicko-hospodářských ukazatelů nereaguje dostatečně pružně na různé varianty vyskytnuvší se na zamýšleném projektu a to buď při jeho celkové změně či pouze změně dílčí. Řešením, výše zmíněného nepříznivého faktoru, je sestavení modifikovatelných Technicko-hospodářských ukazatelů v prostředí programu Excel, tedy v programu kompatibilním s běžně dostupnými programy používaných u odborné veřejnosti. Při využití „nových“ THU je možno pružně reagovat na změny projektu, ať se týkají např. různě použitých materiálů, geologických podmínek, odlišných možností úpravy povrchů apod. Podstatným faktorem pro úspěšné používání programu je jeho jednoduchost, upravovatelnost a hlavně rychlost stanovení výsledné hodnoty THU na danou jednotku s téměř 0% odchylkou od výsledné kalkulace.

Klíčová slova:                 THU; inženýrské sítě; Excel;

 

Modifiability of technical and economic markers (THU)

ABSTRACT    

Technical and economic markers as they are currently defined, can be used for prediction of  costs of the construction. THU´s principle is unmistakable advantage in speed setting of costs. On the other hand, the current form of THU does not respond flexibly to variations which we can meet on the construction´s project. The solution is modifiable THU with using of program Excel, i.e. the program compatible with software used by professionals. Using of the "new" THU can flexibly respond to changes in the project, for example, whether they concern different materials used, geological conditions, different type of surface, etc. An important factor for the successful implementation of the program is its simplicity, speed and especially adjustable. This „new“ THU reaches almost 0% deviations from the final calculation.

 

 

Key words:    THU; Infrastructure; Excel.

JEL classification:  C51

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů Ing. Petr Charvát   

Adresa                                                                     Brumovická 20, Praha 10

Telefonní číslo                                                       722 818 311

E-mailová adresa                                                  petrcharvat@centrum.cz

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace