Projevy krize ve stavebnictví u účastníků procesu tvorby stavebních celků

Martin Buzrla

ABSTRAKT

Současný vleklý a ne příliš uspokojivý stav hospodářství se odráží ve všech sférách a oborech podnikání. Jeden z oborů, kterého se dotýká zcela nepochybně je i stavebnictví. Dle údajů Českého statistického úřadu zaznamenává stavebnictví již několik období po sobě pokles. Hodnota nových zakázek se propadá a přílišné oživení trhu se neočekává ani v příštím roce. Tento negativní trend nepochybně ovlivňuje i myšlení a rozhodování vedení jednotlivých společností, a to jak na straně dodavatelské, či subdodavatelské, tak na straně investorské.

Článek charakterizuje stavební proces a jeho jednotlivé účastníky, popisuje dopady poklesu stavební produkce a pokouší se rozebrat možnosti a nástroje, jak se s nepříznivou situací (ne)daří jednotlivým aktérům vypořádat.

Klíčová slova:                 Stavebnictví, Krize, Investor, Dodavatel

The statements of the crisis in the building industry at participants of the building production 

Martin Buzrla

ABSTRACT    

Today´s, unsatisfactory statements of the economy reflects in all parts of enterprise. One of these parts which is undoubtebly affected is the building industry. According to facts from the Czech statistic department, the building industry has fallen for more periods consecutively. The value of new contracts falls and we can not expect a recovery next year. This negative trend undoubtebly influences the management of every company, and it does not matter if it is a contractor, subcontractor or developer.

The article describes the building process and its participants, describes the impacts of the decline of the building industry, and it tries to analyse possibilities and tools as to how the participants are(not) able to manage this situation.

Key words:                            Building industry, Crisis, Investor, Contractor, Supplier

JEL classification: D41

 

Ing. Martin Buzrla

Jordana Jovkova 7, 143 00 Praha 4

602-229-328

m.buzrla@seznam.cz

Školitel: doc. Daniel Macek

Školící pracoviště: katedra Ekonomiky a řízení stavebnictví

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace