Vývoj cen bytů a dostupnost bytového bydlení v ČR

Ing. Jiří Aron

ABSTRAKT    

V rámci řešení projektu „Dopady finanční krize do cen nemovitostí“je úkolem zmapovat dopady hospodářské krize na jednotlivé segmenty realitního trhu. Jedním z těchto segmentů jsou rezidenční nemovitosti, tedy hodnoty cen bydlení a jejich vývoj. Jelikož tvorba cen úzce souvisí s existující poptávkou a nabídkou na trhu je třeba se také  zabývat dostupností bydlení pro jednotlivé skupiny obyvatelstva.

Tato část projektu je zaměřena na analýzu dostupnosti vlastnického bytového bydlení v České Republice. Podrobněji se zabývá dostupností bydlení, vývojem příjmů domácností, cenami bytového bydlení a dalšími aspekty, které dostupnost bydlení ovlivňují. Dostupnost bydlení je sledována především v rámci jednotlivých regionů ČR za účelem zkoumání regionálních disparit v dostupnosti bydlení.

Klíčová slova:                 ceny nemovitostí, ceny bytů.

The development of the prices and affordability of flats in the Czech Republic

ABSTRACT    

The aim within the project “Impact of the Financial Crisis on Prices of Real Estates“is to map the impact of the financial crisis on individual segments of the real estate market. Residential houses are one of these segments, i.e. the values of prices of housing and the development thereof. Since pricing is closely connected to the existing demand and supply on the market, it is necessary to deal with the availability of housing for individual groups of citizens too.

This part of the project focuses on the analysis of the affordability of flat ownership in the Czech Republic. It deals in detail with the affordability of housing, the development of household income, the prices of flats, and other aspects that affect housing affordability. The affordability of housing is monitored primarily within individual regions of the Czech Republic in order to examine regional disparities in the affordability of housing.

 

 

Key words:               prices of real estates, prices of flats.

JEL classification:  L74, R31

 

Ing. Jiří Aron

Modletice 12

251 01  Modletice

Tel.: 602 308 262

e-mail.: aronjiri@gmail.com

 

plný text referátu nebyl dodán                                                                                                                                                                   zpět na anotace