Metoda Energy Performance Contracting v České republice a ve vybraných státech Evropské unie

Hana Anftová

ABSTRAKT    

V poslední době se prohlubuje rozpor mezi investičními potřebami a finančními možnostmi veřejného sektoru. Orgány státní správy se negativnímu trendu zadlužování snaží čelit například omezením dotačních titulů, které se projevuje klesajícím objemem zapojených prostředků státního rozpočtu v širokém spektru činností.

Jednou z možností, jak částečně snížit nároky na finanční prostředky z veřejných rozpočtů, je použití speciálního typu projektů PPP, metody Energy Performance Contracting (EPC).

Obsahem článku je hledání shodných rysů zmíněné metody používané ve vybraných zemích Evropské unie a zdůraznění odlišností při její realizaci a identifikace omezení pro rozvoj této metody.

 

Klíčová slova:                 Energy Performance Contracting (EPC); Evropská unie; charakteristika trhu

 

Energy Performance Contracting (EPC) in the Czech Republic and in selected EU states

ABSTRACT    

Lately the divergence between investment needs and the pocket of the public sector have been arising. The government authorities try to resist the negative trend of increasing debt by reduction of endowment, which displays by descending value of grants in wide spectrum of activities.

One of the possibilities how to reduce the requirement for public budget partially is the utilization of the specific type of PPP projects, method Energy Performance Contracting (EPC).

The main content of the article bases on searching of coincident characters of said method in selected EU states, on the emphasis of the differences by its realization and on the identification of the constrictions for the development of this method.

 

Key words:   Energy Performance Contracting (EPC); European Union, market characterization.

 

JEL classification: H42

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Hana Anftová

Adresa:                                                                   Boleslavská 1906/9, 130 00, Praha 3

Telefonní číslo:                                                     721 445 057

E-mailová adresa:                                    hana.anftova@gmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace