Komplexní projekt zahrnující alternativní protipovodňové opatření
“Safe-Green-Village“

Jakub Strnad

ABSTRAKT    

Příspěvek řeší důsledky povodní a návrh povodňového opatření pro konkrétní podmínky v předem vybrané oblasti.

Úvodní část příspěvku seznamuje čtenáře s problematikou povodňových situací, která zahrnuje základní charakteristiku povodní, příčiny vzniku povodňových situací, faktory ovlivňující průběh povodní, hlavní následky povodní i uvedení obecných povodňových opatření.

Cílem příspěvku je představení navrhovaného řešení v podobě projektu s názvem “Safe-Green-Village“, které zahrnuje popis projektu, aplikaci a způsob fungování projektu. Pro navrhovaný projekt jsou vypracovány ekonomické analýzy obsahující propočet nákladů a variantní způsoby financování projektu “Safe-Green-Village“ v rámci řešené případové studie. Projekt je účelně zpracovaný v celém svém životním cyklu. V příspěvku jsou uvedeny varianty řešení LCC projektu “Safe-Green-Village“.

Přínosem práce je aplikace projektu “Safe-Green-Village“ ve formě podkladu pro návrh a realizaci obecně platného metodického postupu, který by se stal využitelným a efektivně fungujícím nástrojem pro povodněmi ohrožené obce a města.

 

Klíčová slova:                 hydrologie; ekologie; životní prostředí; bezpečnost; území; nadčasovost; opatření; dotace; povodeň; katastrofa; ochrana;  investice; stavba; projekt; stavebnictví; časový plán; údržba; životnost; životní cyklus

 

Comprehensive Project Comprising Alternative Flood Precaution
'Safe-Green-Village'

ABSTRACT    

This article proposes a solution to flood precaution issues for known conditions in a previously chosen area.

Introductory part of the article includes introduces the general problem of flood situations and includes the main characteristics of floods, the reasons for their occurrence, factors influencing their development, the main aftermaths of flooding, also including some flood precautions.

The goal of the article is introduction of the proposed solution in the shape of a project called 'Safe-Green-Village', which includes the description of the project application and the way in which it functions. For the proposed project are worked out the economic analysis of the proposed solution, including the costing budget and the ways of financing the project 'Safe-Green-Village' within the whole of the case study solution. The project is efficiently developed within its entire life cycle and the work further shows a variety of solutions (LCC 'Safe-Green-Village' project).

The achievement of the whole work is the application of 'Safe-Green-Village' in the form of acquired and collated data for the proposition and realization of the general methodology, which would be a useable and efficient working way relative to other areas and towns susceptible to flooding.

 

Key words:    Hydrologist; Ecology; Environment; Safety; Territory; Timelessness; Precaution; Subsidy; Flood; Disaster; Protection; Investment; Building; Design; Civil engineering; Time schedule; Maintenance; Lifetime; Life cycle

 

JEL classification: R11, G11, Q01, Q54, Q56, Q57

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jakub Strnad

Adresa:                                                                   Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, Praha 6, 166 29

Telefonní číslo:                                                     736 762 308

E-mailová adresa:                                                jakub.strnad01@gmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace