Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

 

Iveta Střelcová

Jakub Hoskovec

 

ABSTRAKT

 

Příspěvek se zabývá porovnáváním ceny pozemní komunikace zpracované rozpočtářským programem KROS plus a individuální kalkulací vytvořenou na základě cenové základny společnosti Eurovia CS, a.s. Pro zpracování individuální kalkulace je navržen kilometrový úsek silnice II. třídy, mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice a Jesenice přibližně vzdálen 20km od Prahy, z důvodu největší koncentrace betonáren, obaloven a lomů, ze kterých bude možné vybrat nejvhodnějšího dodavatele.

Cílem je zjistit cenové rozdíly, jak u jednotlivých nosných položek, tak i u celkové ceny a porovnat přímé náklady tzn. náklady materiálů , mezd a strojů. Navrhnout možné cenové úspory při stavbě zvoleného úseku pozemní komunikace.

 

Klíčová slova:         Dopravní stavby, Individuální kalkulace, Položkový rozpočet, Jednotková cena, Program KROS plus.

 

 

Comparison of inputs in the case of the calculation of transport construction

 

ABSTRACT

 

 

The paper deals with comparision with the prices of roads, made by the software KROS plus and by an individual calculations, which will be created on the bais of the prices of the company Eurovia CS, a.s. For the individual calculation it is projected a section (1 kilometre) of the road between the villages Zlatníky-Hodkovice and Jesenice. This section is situated approximately 20 km from Prague. It was chosen because of the largest concentration of concrete mixing plants and quarries from which it will be choose the most suitable supplier.

The aim is to find the price differences - both at  individual items and at total cost - and to compare the direct costs ie. costs of materials, wages and machinery. It is intended, to propose potential price savings in the construction of the selected road section, too.

 

Key words:  Transportation Engineering, Individual calculations, Itemized budget, Unit price, Software KROS plus.

 

JEL classification: O29

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Iveta Střelcová Ing.

Adresa:                                                                   Do Roklí 44, Přední Kopanina, Praha 6

Telefonní číslo:                                                     721 151 622

E-mailová adresa:                                                 iveta.strelcova@fsv.cvut.cz

 

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace