Formování mezinárodních projektových aliancí jako strategické alternativy v dobách útlumu na domácím trhu 

Jan Pícha

ABSTRAKT

            Na základě zpomalení ekonomického růstu a částečně díky nasycení trhu Česká republika stejně jako další země zažívá útlum stavební výroby. Tyto okolnosti způsobily nedostatek zakázek a omezení investic na domácím trhu, stavební firmy jsou nuceny poohlížet se po zakázkách v zahraničí, pakliže si chtějí udržet své výrobní kapacity a obrat. Formování nejrůznějších druhů aliancí je pro firmy velkou příležitostí k růstu, zvýšení efektivity, zvýšení konkurenceschopnosti a podílu na trhu. Na druhou stranu tato strategická alternativa nese určitá rizika, problémy a úskalí. Projektové aliance (joint ventures) jsou oblíbenou formou firemní spolupráce a stali se významnou strategickou alternativou na domácím stejně tak na mezinárodních trzích. V reakci na současnou situaci ve stavebnictví se nabízí prověřit možnosti skrývající se v užití mezinárodního joint venture jako strategické alternativy pro vstup na rozvíjející se zahraniční trhy. Pro potřeby tohoto výzkumu, byla jako nejvhodnější metodika zvolena analýza případových studií. Tento výzkum obsahuje případové studie firem, které expandují na zahraniční trhy. Na základě tohoto výzkumu se formování mezinárodního joint venture se zahraniční stavební firmou ukázalo jako vhodná strategická alternativa pro vstup na zahraniční trhy pro středně velké stavební podniky.

 

Klíčová slova: stavebnictví, strategická aliance, joint venture; strategie; bariéry vstupu, konkurenční výhoda, core competence

 

Formation of international joint ventures as a strategic alternative for foreign market entry in the times of crisis

ABSTRACT    

            Due to economic slowdowns and partially due to market saturation the Czech Republic as well as other countries, suffer from downturns within their construction industries. These conditions have caused a lack of jobs and investments in their domestic markets, therefore construction firms are forced to search for jobs in foreign markets in order to keep their production capacities and turnover. The formation of various kinds of partnerships is a great opportunity for companies to grow, improve efficiency, become more competitive, and increase their market share. On the other hand, there are particular risks, difficulties and pitfalls involved in following such a strategy. Joint ventures (hereafter JVs) have become popular due to their importance as strategic alliances in domestic as well as global competition. Based on that, we should examine up-coming challenges offered by international joint ventures (hereafter IJVs) as strategic alternatives to enter developing foreign markets. For purposes of this research case study method was selected. Based on this research IJV formation with a foreign firm resulted as an optimal strategic alternative for foreign market entry for mid-sized construction firms.

 

Key words:    construction industry; strategic alliance; joint venture; competitive strategy; barriers to entry, competitive advantage, core competence.

 

JEL classification:  L190

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Jan Pícha, MBA

Adresa:                                                                   Skálova 34, Praha 8, 181 00

Telefonní číslo:                                                     606 469 760

E-mailová adresa:                                                honza.picha@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace