Globalizace a její vliv na dodavatelské řetězce

Ing. Harry Löwit

ABSTRAKT    

Ve vývoji světového hospodářství docházelo postupem času k přesycení domácích trhů a zásluhou technologického pokroku ke „zmenšování“ vzdáleností ve světě. Tyto dva důvody měly za následek hledání nových trhů a zdrojů. Teprve v posledních letech se pro tento trend začal užívat pojem globalizace. Ta už v dnešní době ovlivňuje veškeré subjekty na trhu a globalizačními procesy jsou ovlivněny i dodavatelské řetězce a také vzájemné vztahy mezi dodavateli. V rámci dodavatelského řetězce si odběratel musí stanovit odpovídající politiku, strategii nakupování, dodavatelskou strukturu a vybrat si pro něj nejvhodnějšího dodavatele. Vzájemné vztahy mezi dodavateli se postupně také mění a objevuje se vyšší forma vztahů než jen prostý vztah nákup – prodej, a to partnerství s dodavateli. Jedná se o vztah vzájemné důvěry a oboustranně výhodné spolupráce, kdy spolu partneři  systematicky komunikují tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku.

 

Klíčová slova:                 Globalizace; Dodavatelské řetězce; Partnerství s dodavateli

Globalization and impact on contractor’s chains

ABSTRACT    

In the development of the world economy internal markets have been overfull and technological progress helps to shorten distances all over the world. These two reasons have lead to searching for new markets and resources. In recent years the trend is called globalization. In nowadays globalization affects all subjects on the market. Globalization processes also affected contractor’s chains and the relationships between suppliers. In the contractor’s chain the purchaser must determine an appropriate policy, strategy of delivery, contractor structure and choose the most suitable supplier. A relationship in contractor’s chains has been gradually changed, and a higher form of relationship than just a simple “buy – sale” occurs. It is a partnership with suppliers. This is the relationship based on trust and beneficial cooperation, in which the both partners systematically communicate with each-other to achieve the best results.

 

Key words:    Globalization; Contractor’s chain; Partnership with contractors

 

JEL classification:   L140

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Harry Löwit

Adresa:                                                                   Na Sádce 1747, 149 00 Praha 4

Telefonní číslo:                                                     777 184 917

E-mailová adresa:                                                harry.lowit@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace