Management kvality a jeho důležitost v období po Světové hospodářské krizi

Ing.  Jan Klouček

ABSTRAKT    

Článek rozebírá důležitost managementu kvality a jeho implementace v období po Světové hospodářské krizi, zejména v oblasti stavebnictví. Na začátku se věnuje managementu kvality a jeho klíčovým prvkům v otázce jeho úspěšnosti – vedení společnosti, zaměstnancům, obchodníkům a zákazníkům. Následně se přes letmou zmínku o historii vzniku Světové ekonomické krize a globalizaci posouvá k problémům a výhodám současného propojeného světa a s tím související náročnosti a nutnosti zavedení managementu kvality. V závěru dochází k rekapitulaci vyřčených skutečností a sdělení, zda hraje Světová hospodářská krize opravdu tak důležitou roli v otázce důležitosti zavedení managementu kvality.

Hlavní část článku je založena na výzkumu, který je prováděn v rámci studentské grantové soutěže, na téma Nástroje řízení kvality a rizik ve stavební firmě v období krize. Cílem projektu je mimo jiné analyzovat současný stav procesů řízení kvality a rizik ve stavební firmě..

 

Klíčová slova:      Management kvality, rizika, mezinárodní trh, tuzemský trh, investor, zhotovitel, stavebnictví, proces, zaměstnanci, Světová ekonomická krize, globalizace

 

 

Quality management and its importance in the period following the Global economic crisis

 

Article discusses the importance of quality management and its implementation in the period after after World economic crisis, particularly in the construction industry. At the beginning it’s devoted to quality management and its key features in terms of its success – management, employees, merchants and customers. Subsequently, through a cursory mention of the history of the World economic crisis and globalisation, it moves to the problems and advantages of the current networked world, and the related demand and need of the introduction of quality management. In conclusion, there is a recapitulation of the expressed facts and statement, if the global economic crisis is playing really such an important role on the importance of the introduction  of quality management.

The main part of this paper is based on the research of Quality and risk management tools in construction company during crisis topic. This research is supported by student grant competition and one of its goals is to analyze actual situation of quality management processes and risks in construction company.

 

Key words:   Quality management system, risks, international market, domestic market, investor, contractor, construction, process, employees, World economic crisis, globalisation

 

JEL classification: D81, L15

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:    Ing. Jan Klouček

Adresa:                                                            Na Návrší 19, Praha 4, 141 00

Telefonní číslo:                                              776 167 994

E-mailová adresa:                                         jan@kloucek.net

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace