Management kvality - jeho role a využití ve stavebnictví v období krize

Lucie Nenadálová, Eva Horčičková

ABSTRAKT    

Článek popisuje zásady a procesy řízení kvality při výstavbě se zaměřením na inženýrské sítě, jejichž výsledná kvalita v současné době není dostatečná. Jedním z možných nástrojů pro zvýšení kvality staveb se nabízejí moderní bezvýkopové technologie snižující negativní dopady na okolí stavby a životní prostředí.

V článku jsou popsány základní postupy a nástroje kontroly zajišťování kvality staveb a uvedeny negativní i pozitivní dopady aplikace managementu kvality v praxi. Pozornost je věnována rovněž potřebě provázanosti jednotlivých procesů řízení výroby ve stavební firmě s konkrétními nástroji řízení kvality výstavbového procesu a jejich zásadní vliv pro úspěšné a konkurenceschopné fungování stavebního podniku v období krize. Na závěr jsou uvedená doporučení pro zvýšení jakosti realizace staveb inženýrských sítí.

 

Klíčová slova:                 Kvalita, řízení, management.

 

Quality management – function and application in construction during the crisis

ABSTRACT    

The article describes the principles and processes of quality management in civil engineering especially with a focus on utilities. For example modern trenchless technologies are one of the possible tools for improving the quality of the constructions that reduce negative impacts on surrounding buildings and environment.

The article describes the basic procedures and instruments of quality controlling of constructions and both negative and positive impacts of the application of quality management in practice. The attention is also paid to the connection of individual processes of production management in Construction Company, with specific tools of quality management during construction and its major impact for a successful and competitive running of the construction business during the crisis. Recommendations for quality improvement of construction process of engineering network are mentioned in the conclusion of the article.

 

Key words:                           Quality; management

 

JEL classification: L74, O33

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:         Ing. Lucie Nenadálová                       Ing. Eva Horčičková

Adresa:                                                                 ČVUT, stavební fakulta, K126, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo:                                                   777 316 294                                       723 512 420

E-mailová adresa:                                              lucie.nenadalova@fsv.cvut.cz                                                                                Eva.Horcickova@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace