Specifika výběrového řízení jako součásti projektového managementu na dodávku stavebních celků v soukromém sektoru

Martin Buzrla

ABSTRAKT

Výběrové řízení na dodávku stavebních částí v soukromém sektoru sebou nese jistá specifika, a to jak z pohledu investora, tak potenciálního dodavatele. Výběrové řízení se řídí jistými pravidly, která ale určuje výhradně zadavatel, tudíž investor a která jsou většinou zcela odlišné od pravidel daných zákonem o veřejných zakázkách - Zákon 137/2006 Sb. Zadavatel – Investor zvažuje více faktorů a všechna kritéria výběru nejsou vždy předem pro uchazeče zcela známá, stejně jako celý projekční záměr z pohledu případné (ne)realizace.

Článek rozebírá jednotlivé druhy a specifika výběrových řízení na kompletní stavební celky nebo jejich části, jejich průběh a nástroje a následné vyhodnocení z vícerých pohledů, pohled investora na celý projekční záměr a cíle, kterých se snaží ve výběrovém řízení dosáhnout.

 

Klíčová slova:                 Projektový management, Výběrové řízení, Tendr, Investor

 

Tender process specifications as a part of a project management for building parts delivering in private sector

Martin Buzrla

ABSTRACT    

The tender process for supply of building elements in the private sector has certain specifications, from the viewpoint of the investor, and also from the viewpoint of the contractor. The tender process has rules, provided by the investor alone. These rules are completely different from those valid in the public sector, which are influenced by the law for public works – law 137/2006 Sb. The investor considers more elements, and all selection criteria is not known by the contractor at tender commencement.

The article analyses the tender sections and specifications for complete or partial building elements, their sequence, appliances and evaluation, from a different perspective – the investor‘s view of the aims and intents of the whole project, which he is able to achieve during the tender process.

 

Key words:                            Project management, Tender process, Investor

 

JEL classification: D41

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:           Ing. Martin Buzrla

Adresa:                                                                   Jordana Jovkova 7, 143 00 Praha 4

Telefonní číslo:                                                     602 229 328

E-mailová adresa:                                                m.buzrla@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace