Vývoj disparit v cenách rezidenčních nemovitostí

Ing. Jiří Aron

 

ABSTRAKT

V rámci řešení projektu „Dopady finanční krize do cen nemovitostí“je úkolem zmapovat dopady hospodářské krize na jednotlivé segmenty realitního trhu. Jedním z těchto segmentů jsou rezidenční nemovitosti, tedy hodnoty cen bydlení a jejich vývoj. Jelikož tvorba cen úzce souvisí s existující poptávkou a nabídkou na trhu je třeba se také  zabývat dostupností bydlení pro jednotlivé skupiny obyvatelstva.

Při konkrétním studiu možností, jak získat data a informace o jednotlivých cenách nemovitostí v průběhu hospodářské krize, jsem dospěl k závěru, že existující zdroje dat v ČR mají různá úskalí. Téměř žádné datové zdroje, které se k tomuto účelu dají použít, nejsou bezproblémové a téměř všechny datové zdroje jsou dostupné až s velkým časovým zpožděním.

Úkolem této části projektu je provedení analýzy cen bytů a rodinných domů v ČR v průběhu hospodářské krize. Následně proběhne vyhodnocení získaných dat a porovnání cenových úrovní rezidenčních nemovitostí v rámci regionálního členění ČR. Práce by měla osvětlit různé disparity cenových úrovní a zdůvodnění jejich vzniku. Součástí práce je metodologická část zjišťování cen bytů a rodinných domů, která obsahuje metodiku samotného sběru dat a tvorbu cílových cen. Tato část je graficky doplněna o časové řady zachycující vývoj cen bytů a cen rodinných domů v uplynulých letech v ČR. V rámci  práce je také analyzována dostupnost bydlení a regionální odlišnosti v závislosti na vývoji příjmů domácností a míry nezaměstnanosti.

 

Klíčová slova: ceny nemovitostí, ceny bytů, ceny rodinných domů

 

 

The Development of Disparities in Prices of Residential Houses

 

ABSTRACT

The aim within the project “Impact of the Financial Crisis on Prices of Real Estates“is to map the impact of the financial crisis on individual segments of the real estate market. Residential houses are one of these segments, i.e. the values of prices of housing and the development thereof. Since pricing is closely connected to the existing demand and supply on the market, it is necessary to deal with the availability of housing for individual groups of citizens too.

When studying the actual possibilities of acquiring data and information about individual prices of real estates during the economic crisis, I came to the conclusion that the existing data sources in the Czech Republic have various difficulties. Very few data sources that can be used for this purpose are trouble-free and all of them are accessible only with a large time delay.

The task of this part of the project is to carry out an analysis of the prices of flats and family houses in the Czech Republic. Subsequently, the obtained data will be assessed and the price levels of residential houses within the regional division of the Czech Republic will be compared. The work should explain different disparities of price levels and reasons of the origination thereof. The work also includes a methodological part of establishing prices of flats and family houses, which contains the methodology of data collection and creation of target prices. This part is graphically complemented with timelines depicting the development of prices of flats and family houses in the Czech Republic in previous years. Also the accessibility of housing and regional differences dependant on the development of household incomes and unemployment rate are analysed within the work.

 

Key words: prices of real estates, prices of flats, prices of family houses

JEL Classification: L74, R31

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů:                            Ing. Jiří Aron

Adresa:                                                                                     Modletice 12, 251 01  Modletice

Telefonní číslo:                                                                      602 308 262

E-mailová adresa:                                                                 aronjiri@gmail.com

 

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace