Role veřejného sektoru v investiční výstavbě:

Případová studie

Jiří Volf

 

ABSTRAKT    

Cílem této studie je ekonomické porovnání variant relokace úřadu městské části. V práci se zaměřujeme na vyčíslení všech investičních a provozních nákladů, na celkovou tržní hodnotu nemovitosti, vše za předpokladu současných tržních parametrů. Dále uvažujeme tři nejpravděpodobnější scénáře držení nemovitosti a navrhujeme optimální variantu využití pro veřejnou instituci.

 

Klíčová slova:                 Veřejná instituce. Financování developerského projektu. Formy držení nemovitosti

The role of public sector in investment construction:

Case study

ABSTRACT    

The aim of this study is an economic comparison of public authority relocation. In this paper we focus on the quantification of all investment and operating costs, the total market value of the property, assuming all the current market parameters. Furthermore, we consider three most likely scenarios of holding the property and propose the optimal way of usage for the public institution.

 

Key words:    Public institution. Financing of development projects. Forms of property tenure

JEL classification:  G34

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Jiří Volf

Adresa: Ostrovského 17, Praha 5

Telefonní číslo: 603 10 32 54

E-mailová adresa: volf_jiri@hotmail.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace