Odhad rizika mimořádných událostí při tunelové ražbě

Olga Špačková

ABSTRAKT    

Omezená znalost geotechnického prostředí při výstavbě tunelů je častou příčinou nehod, jako jsou závaly, poškození konstrukcí nad tunelem nebo ovlivnění hladiny podzemní vody. Odhad rizik spojených s takovými událostmi je velmi cennou informací při predikci nákladů a doby výstavby projektu, volbě vhodné technologie nebo trasy budoucího tunelu apod. Jedná se sice o události s poměrně nízkou pravděpodobností realizace, mohou však mít dalekosáhlé ekonomické, ale i společenské důsledky. Nástroje pro kvantifikaci rizik mimořádných událostí, které jsou popsány v tomto příspěvku, umožňují využít vedle informací o konkrétním tunelu a expertních odhadů také zkušenosti získané během dříve realizovaných projektů. Při odhadu škod způsobených takovými událostmi jsou vedle nákladů na sanaci zohledněny také potenciální vlivy na zdraví a životy osob, životní prostředí, veřejné mínění atd. Vzhledem k rychlému rozvoji výstavby dopravní infrastruktury a zvyšujícím se nárokům na její kvalitu je téma výstavby tunelů v ČR stále aktuálnější.  S rostoucím množstvím tunelových projektů vzrůstá i počet závažných selhání při jejich ražbě, predikce a minimalizace těchto rizik se stává nutnou podmínkou úspěchu takových projektů. 

Klíčová slova:                 Analýza rizik, tunelová ražba

 

Risk assessment of extraordinary events during tunnel excavation

ABSTRACT    

A limited knowledge of geotechnical conditions which may be encountered during a tunnel excavation is a frequent cause of accidents such as cave-in collapses, damage to structures above the tunnel or affection of underground water level. Assessment of risk of these accidents is valuable information for estimation of construction cost and time, for choice of an appropriate technology and layout of the tunnel etc. Probability of such accidents is relatively law, however, their impact, both economical and societal, may be far-reaching. Tools for quantification of such risks introduced in this paper enable to employ besides information about particular project and expert assessment also experiences from previous projects. The damage assessment contains not only costs for repair of structures, also potential impact on human health and life, environment and public opinion must be considered. Regarding the fast development of transport infrastructure and increasing demand on its quality, the construction of tunnels is an up-to-date topic in the Czech Republic. Together with the increasing number of tunnel projects the number of excavation collapses growths. Prediction and minimization of risks of such events is a necessity for the project success.

Key words:   Risk analysis, tunnel excavation

JEL classification:  

 

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Olga Špačková

Adresa: ČVUT FSv, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo:  737 260045

E-mailová adresa: olga.spackova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace