Srovnání nabídkových cen bytů k prodeji a pronájmu za rok 2009David Opočenský

ABSTRAKT    

Článek analyzuje vývoj nabídkových cen bytů k prodeji a pronájmu za rok 2009. Základními výstupy analýzy jsou, grafy cenové hladiny nabídkových cen bytů a pronájmů, četnosti výskytu v jednotlivých oblastech a dále porovnání pořízení výběrového souboru bytů za pomocí hypotéčního úvěru a možnosti pronájmu daného souboru bytů. Analýza srovnání nabídkových cen bytů a pronájmů za rok 2009 v návaznosti na zpracovanou výběrovou analýzu sledující jen specifické lokality, ale od roku 1999, poskytuje komplexní pohled na úroveň vývoje cenových hladin při konkrétní fázi hospodářského cyklu. Dalším relevantním výstupem je srovnání nabídkových cen bytů k prodeji a výší nájmů s průměrnou mzdou. Z tohoto srovnání vyplývá dostupnost bydlení v jednotlivých sledovaných lokalitách. Zdrojová data, která jsou základem publikované analýzy, jsou částečně z vlastní databáze a z databáze, která je součástí vědecké činnosti na katedře Ekonomiky a managementu ve stavebnictví.

 

Klíčová slova:                 Analýza, vývoj, cena, porovnání.

 

Comparison of bid prices for flats, determined for sale and rent per year 2009

The article analyzes the development of bid prices apartments for sale and rent in the year 2009. Outputs are fundamental analysis, charts, price levels offer price of flats and rents, the frequency of occurrence in the various fields and further compare the purchase of apartments in the sample with mortgage and rental options that file bytes. The analysis compared bid prices and housing rents for 2009 prepared in response to selective analysis of pursuing a specific location, but since 1999, provides a comprehensive look at the level of development of price levels at a particular stage of economic cycle. Another relevant outcome is the comparison of bid prices of flats for sale and rents with an average salary. This comparison shows the affordability of housing in the monitored sites. Source data, which are the basis of published analysis, are partly from  own databases and database, which is element of the scientific activities of the Department of Economics and Management in Construction.

Key words:    

analysis, development, price comparisons.

JEL classification:  R21

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. David Opočenský

Adresa: Žitná 684 Liberec 6

Telefonní číslo: 602 150 335

E-mailová adresa: david.opocensky@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace