Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování

Ilona Machatová

ABSTRAKT    

Problematika udržitelného rozvoje obecně zasahuje do velkého počtu oblasti a vědních disciplin včetně územního plánování. Příspěvek přibližuje problematiku udržitelného rozvoje území z pohledu stavebního zákon, který stanovil vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území za cíl územního plánování. 

Klíčová slova:                 udržitelný rozvoj území; územní plánování; zásady územního rozvoje

 

Title Sustainable Development as part of the urban planning

ABSTRACT    

The issue of sustainable development in general, affects a large number of areas and disciplines including spatial planning. The article describes the issue of sustainable development from the perspective of the Building Act, which established the creation of conditions for the construction and sustainable development as the aims of spatial planning.

Key words:     Area sustainable development; local planning; development principles.

JEL classification:  

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů : Ing. Ilona Machatová

Adresa : Kettnerova 1939, Praha 5, 155 00

Telefonní číslo : 731500288

E-mailová adresa : ila.machatova@email.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace