Ocenění stavebního projektu v předinvestiční fázi

Kryštof Kulka, Renáta Schneiderová Heralová

ABSTRAKT    

Příspěvek shrnuje jednotlivé typy ekonomických studií zpracovávaných v předinvestiční fázi stavebního projektu. Charakterizuje obsah předběžné studie proveditelnosti, studie příležitostí, studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů. Dále přehledně uvádí definice požadavků  a omezení investora. V poslední části příspěvku je uvedena struktura propočtu celkových pořizovacích nákladů stavebního projektu. V uvedené tabulce jsou nastíněny možnosti odhadu jednotlivých položek celkových pořizovacích nákladů s odkazem na možné zdroje dat a informací.

Klíčová slova:                 Stavební projekt; náklad; studie.

 

Valuation of a construction project in the pre-investment phase

Kryštof Kulka, Renáta Schneiderová Heralová

ABSTRACT            

 

This paper summarizes various types of economic studies in the processed pre-investment phase of the construction project. It characterizes the content of a prefeasibility study, opportunity study, and feasibility study and cost-benefit analysis. Further, it clarifies the definition of requirements and constraints of the investor. In the last part, the paper presents the cost breakdown structure of the total cost of construction project. The table below outlines the possibility of estimating individual items of total costs of ownership with reference to possible sources of data and information.

Key words:          Construction project; cost; study.

JEL classification:  

  

Jméno a příjmení autora: Ing. Kryštof Kulka

Adresa: Dědinova 2003, 148 00 Praha 4                                   

Telefonní číslo: 602 33 91 95                       

E-mailová adresa: kkulka@igfpraha.cz

 

Jméno a příjmení autora : Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo: 224 354 522

E-mailová adresa: heralova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace