INOVAČNÍ POLITIKA A KLASTRY

Lucie Dejnegová

 

Abstrakt

Smyslem předloženého příspěvku je představit jeden z nových konceptů v přístupu k ekonomickému rozvoji a zvýšení inovačního potenciálu regionů. Tento model se již uplatňuje v řadě vyspělých zemí a přináší pozitivní výsledky.

Princip je založen na spolupráci regionálně propojených společností (podnikatelů), specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí (především subjektů terciárního vzdělávání) a dalších organizací. Jedná se o vytvoření tzv. klastru, jenž sdružuje v rámci regionu subjekty, které si konkurují, ale zároveň rovněž vzájemně kooperují. Díky vzniklému synergickému efektu z těchto vzájemných interakcí mezi jednotlivými subjekty by mělo docházet k podpoře inovací, rychlejšímu transferu výsledků vědy a výzkumu do praxe,  zvýšení konkurenceschopnosti zúčastněných subjektů a tím následně i celého regionu.

Cílem příspěvku je analýza možností vzniku oborových a regionálních klastrů a zhodnocení jejich předpokládaných přínosů. Závěry analýzy by měly sloužit jako základ pro systémový přístup k inovacím s důrazem na podporu a zvyšování regionální inovační  kapacity, vedoucí k tvorbě inovačních regionů v rámci naší smíšené ekonomiky.

Klíčová slova:                 Excelence, inovace, klastr, konkurenceschopnost, potenciál, spolupráce, region, rozvoj, transfer.

Innovation policy and clusters

 

Key world

Excellence, innovation, clusters, competitiveness, potential, cooperation, region, development, transfer.

ABSTRACT    

The purpose of this submitted paper is introduces one of the new concepts in the approach to economic development and increase the innovative potential of regions. This model is already used in many developed countries and brings positive results.

The principle is based on the cooperation of regionally co-linked companies (entrepreneurs), specialized suppliers, service providers, firms in related industries and associated institutions (especially tertiary education bodies) and other organizations. This is called a cluster, which  associates  all  business  subjects in the region in the field of competition, but also these subjects cooperate with each other. By synergetic effect of the  interaction   between   different   actors   should   take  place  to  support  innovation, accelerate the transfer of research results into the practice, and enhance the competitiveness of all organizations and also whole region.

This paper aims to analyze the possibility of based new professional and regional clusters and to valorise their anticipated benefits. Findings of the analysis should serve as a basis for a systemic approach to innovation with an emphasis on promoting and enhancing regional innovative capacity, leading to the creation of innovative regions in the conditions of our mixed economy.

JEL classification: H42

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Lucie Dejnegová

Adresa: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo:

E-mailová adresa: lucie.dejnegova@fsv.cvut.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace