Řízení lidských zdrojů podle kompetencí

 Ing. Zdeňka Matoušková, Doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.

ABSTRAKT    

Řízení podle kompetencí je moderní způsob řízení lidských zdrojů. Tato metoda si postupně získává své příznivce, a to i ve velkých stavebních firmách. Kompetence je nejen určitá odpovědnost, ale v jiné terminologii je i souborem znalostí, dovedností a postoj. Kompetence je možné identifikovat, hodnotit a rozvíjet. Vždy je však třeba zvolit vhodnou a efektivní metodu. Metod měření a hodnocení kompetencí je celá řada, např. Assessment a Development Centrum, 180°/360° zpětná vazba, manažerský audit, Mystery Shopping nebo i motivačně-hodnotící rozhovor. Skupina kompetencí členěná podle druhů a rozdělena do škál se nazývá kompetenční model. Kompetenční model bývá většinou specifický a závisí na zaměření a potřebách dané firmy, jakým způsobem kompetenční model definuje a sestaví. Pomocí řízení podle kompetencí může manažer efektivně řídit svůj tým, jelikož kompetence jsou provázány se všemi procesy řízení lidských zdrojů, např. se vzděláváním a rozvojem, hodnocením pracovníků, náborem a výběrem, kariérovým plánováním, odměňováním apod. Kompetenční model je „živý organismus“, který je dle potřeb upravován a vyvíjen tak, aby stále kopíroval potřeby firemní strategie a řízení lidských zdrojů.

 

Klíčová slova:   Kompetence, Řízení lidských zdrojů, Vzdělávání a rozvoj.

Human Resources Management Based on Competencies

ABSTRACT    

Management based on competencies is a modern way of human resources management. This method is gradually gaining its supporters, and even in large construction companies. Competency is not only a responsibility (in Czech meaning), but in a different terminology is a set of knowledge, skills and attitude. Competencies can be identified, evaluated and developed. It is necessary to select an adequate and effective method. There is a lot of measurement and assessing methods, e.g. Assessment and Development Centre, 180°/360 feedback, management audit, Mystery shopping or motivationally-appraisal interview. Competencies group which is segmented according to the species and divided into the scales is called a competency model. Competency model is usually specific and depends on the needs and interests of the company, how the competency model defines and sets up. Manager can lead effectively his/her team, because competencies are linked with all human resources management processes, e.g. training and development, employees’ appraisal (performance management), recruitment and selection, career planning, compensations etc. Competency model is a "living organism", which is adjusted according to needs and developed so that the needs are still being copied into corporate strategy and human resource management.

Key words:    Competencies, Human Resources Management, Training and Development

JEL classification: M12

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Zdeňka Matoušková

Adresa: V Honu 7/859, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Telefonní číslo: 724 511 837

E-mailová adresa: zd.matouskova@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace