Struktura stavebních prací v ČR

Ing. Vladimíra Kalivodová

ABSTRAKT

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout veřejnosti přehled o struktuře stavebních prací v ČR. Snahou je nejen ukázat, jakou mají strukturu stavební práce všeobecně, ale zejména poukázat na to, jakou mají strukturu stavební práce týkající se nové výstavby, modernizací a rekonstrukcí a jakou mají strukturu stavební práce týkající se oprav a údržby. Stavební práce zaměřené na opravy a údržbu jsou velmi důležité zejména pro investory a uživatele staveb, neboť právě díky opravám a údržbám lze prodloužit dobu životnosti a uživatelnosti staveb a zpomalit proces stárnutí staveb.

Stavební práce jsou práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnovách, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí.

Objemy stavebních prací jsou v České republice sledovány mj. i Českým statistickým úřadem. Podrobného zpracování dat, která uvádí Český statistický úřad, bylo použito i při vypracování tohoto příspěvku. Na základě rozboru dat bylo zjišťováno, jaké objemy finančních prostředků byly v minulosti použity na jednotlivé stavební práce a jaká je struktura stavebních prací.

V úvodu tohoto článku je seznámení se základními pojmy. Dále jsou uvedeny struktury stavebních prací pro ČR za uplynulá období. Detailně se článek věnuje rozboru struktury stavebních prací týkajících se nové výstavby, modernizací a rekonstrukcí a rozboru struktury stavebních prací týkajících se oprav a údržby. Na závěr je provedeno porovnání obou struktur a posouzení, do jakých stavebních prací bylo v minulosti investováno nejvíce finančních prostředků.

Klíčová slova: Stavební práce; struktura stavebních prací; nová výstavba; modernizace; rekonstrukce; oprava; údržba.

The structure of the construction works in the Czech Republic

ABSTRACT

The purpose of this article is giving an overview of the construction works structure in the Czech Republic to the public. The article tries showing not only the structure of the construction works in general, but it mainly points out the structure of the construction works concerning new works, improvements and reconstructions and the structure of the construction works concerning repairs and maintenance. Construction works focused on repairs and maintenance are very important mainly for investors and final users of constructions because just repairs and maintenance can prolong the life cycle and the service life time of constructions and they can slow the aging process of constructions.  

Construction works consist of new works, alterations, extensions, reconstructions and maintenance of permanent and temporary buildings and constructions. They include assembly works and the value of mounted materials and constructions.

Volumes of construction works are monitored by the Czech Statistical Office in the Czech Republic. There was used detailed processing data shown by the Czech Statistical Office during working out this article. On the basis of the data analysis there was finding which volumes of finances were used for individual construction works and what the structure of individual construction works is.

In the first part of this article there is a definition of basic terms. Bellow there are described construction works structures in the Czech Republic in few last years. The article deals with the analysis of the structure of the construction works concerning new works, improvements and reconstructions, and the analysis of the structure of the construction works concerning repairs and maintenance. At the end of the article there is a comparison of both structures and considering, in which construction works it was invested most of the finances in the past years.

Key words: Construction work; structure of construction works; new work; improvement; reconstruction; repair, maintenance.

JEL classification: N64.

 

 

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Ing. Vladimíra Kalivodová

Adresa: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6

Telefonní číslo: 723 564 811

E-mailová adresa: kalivodova.vladimira@seznam.cz

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace