Pomocné stavební konstrukce a rozhodování o jejich pořízení a držení

Petr Jakubíček, Jana Škerliková

ABSTRAKT    

Pomocné stavební konstrukce (lešení, bednění, pažení) jsou technologicky nezbytné pro výrobu hlavních nosných konstrukcí stavby. Jedná se přitom o nezanedbatelnou část dlouhodobého majetku stavební firmy (mezi 10-20%). Rozhodování o pořízení pomocných stavebních konstrukcí a hodnocení efektivity jejich nasazení a využití se však v mnoha stavebních firmách děje jen sporadicky a víceméně intuitivně. Důvodem je složitost rozhodování o pomocných stavebních konstrukcích a obvykle i nedostatek validních podkladů. Článek je reakcí na dotazy mnoha stavebních technologů a ekonomů a odpovídá na otázky spojené s pořízením (koupě, pronájem), evidencí a hodnocením efektivity pomocných stavebních konstrukcí, které jsou v dnešní době stavebního útlumu a hledání rezerv obzvláště důležité.

Klíčová slova:                 Pomocné stavební konstrukce; lešení, bednění, pažení; hodnocení efektivity, koupě, pronájem, kontrola nákladů.

Auxiliary Building Construction and the Decision Making to their Acquisition and Holding

ABSTRACT    

Auxiliary structures (scaffolding, formwork, bracing) are technologically essential for the production of the main supporting structures of the building. And this is the not the inconsiderable proportion of fixed assets construction companies (between 10-20%). But decision making on purchasing of ancillary structures and evaluating the effectiveness of their deployment and use is in many construction companies done sporadically, and more or less intuitively. The reason for such conduct is the complexity of decision making on the auxiliary building structures and usually also a lack of valid data. The article is a response to questions of many construction engineers and economists as it answers questions related to the acquisition (purchase, lease), registering and evaluating of the effectiveness of auxiliary structures, which are now, in the time of building decrement and finding reserves, of particular importance.

Key words:    Auxiliary structures, scaffolding, formwork, bracing, evaluating the effectiveness, buying, renting, costs control.

JEL classification:  O - Economic Development, Technological Change, and Growth

  

Jméno a příjmení autora včetně titulů:  Ing. Petr Jakubíček

Adresa: Rud. Vaška 500,  593 01 Bystřice n.P.

Telefonní číslo: 605 942 921

E-mailová adresa: petr.jakubicek@centrum.cz,

Jméno a příjmení autora včetně titulů: Mgr. Jana Škerliková

Adresa: Ravennská 580, 109 00 Praha 10

Telefonní číslo: 777 294 018

E-mailová adresa: skerlikovajana@yahoo.com

 

plný text referátu                                                                                                                                                                                      zpět na anotace